สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)

03 พ.ค. 2550


หากจะถามว่างานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรืองาน “HR” ควรเป็นหน้าที่ของใคร ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์โดยตรง โดยจะต้องทำหน้าที่ในด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์การ แต่ทั้งนี้งานดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จหากไม่ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดการในสายงานต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Line Manager และจะเห็นได้ว่าบทบาทของ Line Manager ที่มีต่อการบริหารและพัฒนามนุษย์เริ่มมีมากขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุผลเนื่องมาจากว่า Line Manager จะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากบุคลากรที่หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้จัดหามาให้ ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันการแข่งขันได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น องค์กรต่าง ๆ พยายามเร่งปรับตัวเองเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน( Competitive Advantage) ให้มากขึ้น จึงทำให้องค์กรหลายแห่งเริ่มปรับปรุงทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ระบบการทำงาน โครงสร้างการทำงาน และทรัพยากรที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์” และการที่จะรอให้หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ทำหน้าที่ในการบริหาร จัดการและพัฒนาบุคลากรเพียงหน่วยงานเดียวอาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากว่าบทบาทในการคิด การวางแผน การออกแบบและริเริ่มนำระบบหรือโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ ๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและรูปแบบขององค์กร ก็คือ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ แต่บทบาทในการนำระบบ หรือโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติใช้ให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ ก็คือ ตัวหน่วยงานเอง โดยเฉพาะ Line Manager ของแต่ละสายงาน

ดังนั้นเพื่อให้ Line Manager ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแนวคิดและเครื่องมือใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น KPIs – ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก ๆ , แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถ หรือ Competency เป็นต้น จึงควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ Line Manager ของแต่ละสายงานเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะหาก Line Manager มีความเข้าใจและสามารถนำแนวคิด หลักการ และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับงานทรัพยากรมนุษย์ไปใช้อย่างจริงจัง ย่อมจะเกิดประโยชน์กับ Line Manager โดยตรงในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานปัจจุบัน และมีศักยภาพพร้อมที่จะรับผิดชอบงานที่เพิ่มมากขึ้น

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


1. การนำเสนอภาพการเชื่อมโยงงาน HR ทั้ง 7 มิติ
2. ความเกี่ยวเนื่องในบทบาทของ Line Manager และบทบาทของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
3. มิติที่ 1 : การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
- การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานของหน่วยงาน (Functional Description) และ
ตำแหน่งงาน (Job Description)
4. มิติที่ 2 : การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)
- การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)
- การสรรหาพนักงาน (Recruitment) และการคัดเลือกพนักงาน (Selection)
5. มิติที่ 3 : การบริหารประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Management System)
- การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (KPIs/BSC – Function and Individual)
- การกำหนดความสามารถในงาน (Job Competency)
6. มิติที่ 4 : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development)
- การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)
- การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDPs)
7. มิติที่ 5 : การพัฒนาสายอาชีพพนักงาน (Career development)
- การจัดทำผังความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path)
- การจัดทำผังสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
8. มิติที่ 6 : ระบบบริหารค่าตอบแทน (Compensation System)
- การทบทวนโครงสร้างค่าเงินเดือน และสวัสดิการ (Re – Salary and Benefit
Structure)
9. มิติที่ 7 : ระบบการจูงใจพนักงาน (Motivation System)
- การจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน (Working Environment)
- การเป็นที่ปรึกษาแก่พนักงาน (HR Clinic)
10. สรุปและชี้แนะแนวทางในการนำระบบ HR ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติ
 

วิทยากร:


อาจารย์ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
 

วันที่และเวลา:


03 พ.ค. 2550
 

สถานที่:


โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
 

ค่าลงทะเบียน:

3500 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.hipotraining.com/training_detail.php?pr...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: