สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดบัญชีและการเงิน > ...***หลักสูตร CPD***... เทคนิคการจัดทำบัญชีพัสดุและการตรวจนับสินค้าคงคลัง

...***หลักสูตร CPD***... เทคนิคการจัดทำบัญชีพัสดุและการตรวจนับสินค้าคงคลัง

19 เม.ย. 2550


การจัดทำบัญชีพัสดุและการตรวจนับสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะต้องแก้ไขปัญหาความไม่ถูกต้องของการบันทึกพัสดุคงคลัง ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ขององค์กร เพราะบัญชีพัสดุคงคลังนั้นคือการบันทึกสินทรัพย์หลักขององค์การ พัสดุคงคลัง ได้แก่ วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ สินค้าสำเร็จรูป อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน ซึ่งนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายคือเงินลงทุนในตัวพัสดุคงคลังเองแล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ จัดหา ถ้าการบริหารในส่วนนี้ไม่ดี องค์กรจะประสบความเสียหาย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นและสูญเสียโอกาสในการขาย

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อมุ่งให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและทราบถึงหลักการ การลงบัญชีพัสดุคงคลังอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ เข้าใจปัญหา และวิธีการป้องกันแก้ไขในการบันทึกพัสดุคงคลัง โดยการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ รวมถึงผู้เข้าสัมมนาจะได้สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


1. กิจการที่จะต้องทำบัญชีคุมสินค้า
2. หลักเกณฑ์ในการทำรายงานสินค้า / วัตถุดิบคงคลัง
- กิจการที่กฎหมายกำหนดให้ทำรายงานฯ
- หลักเกณฑ์ของสรรพากร
- การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป

- ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน

3. การตั้งรหัสสินค้า, การตีราคาสินค้าคงเหลือ, การทำ Stock Card
4. การตีราคาต้นทุนสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 และถูกต้องตามกฎหมาย ภาษีอากร
5. ความแตกต่างของการลงบัญชี Stock card และ Bin card
6. หลักเกณฑ์การปฏิบัติ และการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีต่างๆ
7. กิจการประเภทใดที่ต้องตรวจนับพัสดุคลังสินค้า
8. เทคนิคในการตรวจนับพัสดุคงคลัง
- การเตรียมการในการตรวจนับ
- การเตรียมเอกสารและพัสดุคงคลัง
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจนับ
- วิธีการและขั้นตอนในการตรวจนับ
- การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจนับ
- ประเด็นความผิดพลาดที่มาจากการตรวจนับ
9. ผลกระทบอันเกิดจากการบันทึกพัสดุคงคลังไม่ถูกต้อง
10. การตรวจนับแบบวนรอบ (Cycle Count)
11. กรณีศึกษา
12. Workshop
13. สรุป คำถามและคำตอบ
 

วิทยากร:


อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
 

วันที่และเวลา:


19 เม.ย. 2550
 

สถานที่:


โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
 

ค่าลงทะเบียน:

3500 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.hipotraining.com/training_detail.php?pr...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: