สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดผู้นำและการพัฒนาตนเอง > เทคนิคการสอนคนให้ได้งานในเวลาอันรวดเร็ว (SMART Coaching Techniques)

เทคนิคการสอนคนให้ได้งานในเวลาอันรวดเร็ว (SMART Coaching Techniques)

03 เม.ย. 2550


ปัจจุบันองค์กรทั่วไปมักจะประสบปัญหาของหัวหน้างานที่สอนงานกันโดยไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้อาจจะเกิดอุปสรรคในการเติบโตขององค์กร และประการสำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรจะกระทำได้แต่เพียงการฝึกอบรมเท่านั้น โดยที่ไม่อาจจะพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถตามที่องค์กรคาดหวัง แม้กระทั่งการพัฒนาพนักงานเพื่อทดแทนในตำแหน่งของหัวหน้างานที่จะถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน

หลักสูตรนี้จะปรับทัศนคติการสอนงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ โดยการจำลองรูปแบบการสอนงาน (Coaching Model) ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


? การสอนงานคืออะไร (What is Coaching)
? รูปแบบการสอนงาน (Coaching Model)
? เริ่มต้นจะสอนอะไร และสอนอย่างไร (Start to Coach)
? การสอนงานแบบ S.M.A.R.T (S.M.A.R.T Coaching concept)
? กระบวนการสอนงานแบบ S.M.A.R.T (Coaching Process)
? OJT Coaching สำหรับหัวหน้างาน
? การติดตามและการประเมินผล (Follow up and Evaluation)
? ความสามารถที่จำเป็นของหัวหน้างานเพื่อการสอนงาน (Competency of Supervisor)
? ข้อควรระวังของการสอนงาน (Coaching Traps)
 

วิทยากร:


อาจารย์ ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
 

วันที่และเวลา:


03 เม.ย. 2550
 

สถานที่:


โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
 

ค่าลงทะเบียน:

3500 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.hipotraining.com/training_detail.php?pr...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: