สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น สำหรับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ (Basic HR Managemen

การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น สำหรับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ (Basic HR Managemen

ติดต่อ Call Center 02-736-3677


หลักการและเหตุผล


แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน หรือ Line Manager เป็นผู้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบริหารคน หน้าที่การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นเพียงฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น องค์กรยุคใหม่เน้นให้หัวหน้างาน Line Manager มีความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดควมผาสุขในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคนไม่ว่าจะเป็นด้านการสรรหาคัดเลือกพนักงาน การบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามทิศทางขององค์กร อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขององค์กร อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขององค์กรเกี่ยวกับคน ขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากระดับหัวหน้า Line Manager เข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะส่งผลต่อภาพรวมของการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กรและเกิดปัญหาน้อยที่สุด


วัตถุประสงค์ 

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


หัวข้อการอบรม


9.00 - 12.00 น.13.00 - 16.00 น. 


 

วิทยากร:


อาจาร์ยวิบูลย์  พลพบู


วิทยากร จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:


หัวหน้างาน ผู้จัดการจากฝ่ายต่าง ๆ


 


 

วันที่และเวลา:


ติดต่อ Call Center 02-736-3677
 

สถานที่:


ติดต่อ Call Center 02-736-3677
 

ค่าลงทะเบียน:

ติดต่อ Call Center 02-736-3677 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


www.wisdomwide.com
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: