สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการผลิตและโรงงาน > การวัดประสิทธิภาพระบบงานซ่อมบำรุงโดยวิธีกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ KPIs

การวัดประสิทธิภาพระบบงานซ่อมบำรุงโดยวิธีกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ KPIs

10/03/2007

จัดโดย: WASO Training

สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ของการจัดทำระบบซ่อมบำรุง ที่ขาดไม่ได้ก็คือ “ การกำหนดเป้าหมาย และประสิทธิภาพระบบงานซ่อมบำรุง “ เพื่อที่จะใช้ประเมิน ความสำเร็จ ของระบบ และติดตาม วิเคราะห์ผลเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง ที่จะปรับปรุง แก้ไข ให้บรรลุ ตามเป้าหมาย หรือใช้เป็น สถิติ ข้อมูล สำหรับ วางแผนต่อไป
การสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นเชิงปฏิบัติ และประสบการณ์ จากการทำงาน เพื่อให้ผู้สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ จัดทำข้อมูล ประมวลผล และรายงานที่นำไปใช้งานได้ เช่น การประเมินความพร้อมเครื่องจักร , ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร, การ Break Down แต่ละประเภทงาน, ประสิทธิภาพโดยรวม(OEE : Overall Equipment Effectiveness) ,อายุการใช้งาน เฉลี่ย ต่อ ครั้ง(MTBF: Mean Time Between Failure) และเวลาเฉลี่ยการซ่อม ต่อ ครั้ง ( MTTR:Mean Time To Repair) และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง, การประเมินค่าซ่อมบำรุง ต่อหน่วย เป็นต้น

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


ความรู้พื้นฐานการจัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
การกำหนดเป้าหมาย และวัดผลระบบซ่อมบำรุง
- การวัดประสิทธิภาพเครื่องจักร
- การวัด ประเมินค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง
ขั้นตอนการวัดและประเมินประสิทธิภาพระบบ
การจัดทำข้อมูลวัดประสิทธิภาพ
การคำนวณ ค่าประสิทธิภาพ ระบบ
-ความพร้อมเดินเครื่องจักร (MAF:Machine Availability Factor)
-ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร (RF: Run Factor)
-การ Break Down
อายุใช้งานเฉลี่ยเครื่องจักร ต่อ ครั้ง (MTBF:Mean Time Between Failure)
เวลาเฉลี่ยซ่อม ต่อ ครั้ง (Mean Time To Repair )
ประสิทธิภาพโดยรวม (OEE; Overall Equipment Effectiveness)
การจัดทำรายงาน และกราฟเส้น ประสิทธิภาพเครื่องจักร
การวิเคราะห์ผลรายงาน และการปรับกลยุทธ์
ขั้นตอนการจัดทำรายงานค่าซ่อมบำรุง
การจัดทำข้อมูลค่าซ่อมบำรุง
การจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง ตามหน่วยงาน ประเภทงาน
และค่าซ่อม ต่อ หน่วย ผลผลิต
การวิเคราะห์รายงาน
ถาม ตอบ
 

วิทยากร:


อ.วินัย เวชวิทยาขลัง
 

วันที่และเวลา:


10/03/2007
 

สถานที่:


โรงแรมรอยัลปรินซ์เซส ถ.ศรีนครินทร์
 

ค่าลงทะเบียน:

2500 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.wasotraining.com/coursedetail.asp?Cours...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: