สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดเลขานุการและบริหารสำนักงาน > การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน English at the Office

การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน English at the Office

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550

จัดโดย: Image Consultant and Services

การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
English at the Office

วัตถุประสงค์
• ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของประโยคสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย
- การใช้ประธาน กริยา และกาล ( Subject, Verb, Tense)
- การใช้คำพูดอย่างสุภาพสำหรับการสนทนา
• การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง
• การทักทาย แนะนำตัวเองและบริษัทอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
• รูปแบบสนทนาภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่ควรใช้ในสำนักงาน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


• การต้อนรับทางโทรศัพท์
- การตอบรับทางโทรศัพท์
- การขอพูดกับผู้อื่นทางโทรศัพท์
• การพูด การอธิบาย และการถามต่างๆ
- การถามและการพูดคุยเรื่องบรรยากาศทั่ว ๆ ไป
- การถามและการพูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งสถานที่ต่าง ๆ ในสำนักงาน
- การบอกทาง และทิศทางที่ลูกค้าต้องการ
• การจดบันทึกข้อความ
- การอ่านที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
- การจดชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
- การรับข้อความ และการทบทวนรายละเอียด
• การนัดหมายกับลูกค้า
- การขอนัดหมาย
- การตกลงเรื่องวัน เวลานัดหมาย
- การฝึกปฏิบัติการสนทนารูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพกับการใช้งาน
- การแก้ไขสถานการณ์ขณะการสนทนา เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจน
 

วิทยากร:


อ.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
o กรรมการผู้จัดการ บริษัท PLAN AND WORK CENTER
o กรรมการที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร ชมรมบริหารงานบุคคลเชียงใหม่
o ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
 

วันที่และเวลา:


วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550
 

ค่าลงทะเบียน:

3300 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.ig2u.com/public/feb.html
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: