สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดบัญชีและการเงิน > นำเสนองบการเงิน ใหม่ เก็บชั่วโมงบัญชี 6 ชั่วโมง ราคา800 บาท

นำเสนองบการเงิน ใหม่ เก็บชั่วโมงบัญชี 6 ชั่วโมง ราคา800 บาท

วันที่ 20 กรกฏาคม 2554


 หัวข้อสัมมนา


1.   องค์ประกอบของการจัดทำและนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1ใหม่


2.    การเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี  และการนำเสนองบการเงิน ที่นักบัญชีต้องทราบ


3.  ความแตกต่างของงบการเงินรูปแบบเดิม กับรูปแบบใหม่ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขทสำคัญ


4.  TAS 1  การนำเสนองบการเงิน มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง  มีผลกระทบอย่างไร


5.   งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ในTAS 1 ใหม่ เป็นอย่างไร


6.   ข้อมูลเปรียบเทียบ ตามมาตรฐานใหม่ เป็นอย่างไร


7.    เรื่องเกี่ยวกับเงินปันผลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นอย่างไร


8.   การแสดงงบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ต้องแยกค่าใช้จ่ายในการขายออกจากค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือไม่


9.    ข้อมูลของการเปลี่ยนแปฃงอื่นๆ ที่สำคัญ ที่นักบัญชีควรทราบ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


รายละเอียดการจองสามารถดูได้ที่  www. bccseminar.com


 

วิทยากร:


อาจารย์อภิสร  แย้มจินดา


 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:


สำหรับนักบัญชี ที่ต้องการเก็บชั่วโมงบัญชี


ส่งช่อ และหมายเลข CPD  ทาง โทรสาร 02 6689742


 

วันที่และเวลา:


วันที่ 20 กรกฏาคม 2554
 

สถานที่:


โรงเรียนกวดวิชา คะโชกุ ชั้น 4 อาคารเซ็นจูรี่ พลาซ่ามูฟวี่ อนสาวรีย์ชัย
 

ค่าลงทะเบียน:

800  บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://bccseminar.com
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: