สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารการจัดการ > จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (Convincing)

จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (Convincing)

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554


เรียนรู้  2 ทักษะที่สำคัญเพื่อความสำเร็จ หนึ่งคือทักษะด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าใจคน พฤติกรรม และแรงจูงใจทางจิตวิทยา และสองทักษะในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจอย่างมีศิลปะ ถ่ายทอดโดยนักจิตวิทยา อ.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรมและนักพูดมืออาชีพ อ.สุขุม นวลสกุล


  “ การโน้มน้าวใจและการจูงใจคน ”  หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ  กล่าวเช่น ในเรื่องการทำงานกับทีมงาน หรือกับผู้ใต้บังคับบัญชา  การที่เรามีจิตวิทยาการจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์การเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำเอาหลักการ   แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อให้องค์การ  และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน  หรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ และมีเป้าหมาย ก็จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล   ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้น  ศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองาน ต่อลูกค้าและคู่ค้าของเราให้มากยิ่งขึ้น  ด้วยหลักจิตวิทยาและศิลปะการพูดที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้


Objective


1)  เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน


2)  เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน


3)  เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน


4)  เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสาร อย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ


5)  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่


หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเพิ่มพูน
- ทักษะด้านการบริหารคน 
- ทักษะการนำเสนองาน
- ทักษะในการเจรจาต่อรอง 
- ทักษะด้านการพูด สื่อสาร

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


จิตวิทยาในการจูงใจ (ครึ่งวันเช้า)แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน
การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง(Analysis Audiences’ types) 
การสร้างความน่าเชื่อถือ: เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)
เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้วน้าว และชักจูง (NLP Techniques)
- ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down)
- ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ลูกค้า
จิตวิทยาการนำเสนองาน


วาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (ครึ่งวันบ่าย)


หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ
วาทะศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน
ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
วาทะศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน


 

วิทยากร:


อ.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม และ อ.สุขุม  นวลสกุล


1. อ. ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา


2. อ. สุขุม นวลสกุล
อาจารย์และวิทยากรนักพูดมืออาชีพ


 

วันที่และเวลา:


วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554
 

สถานที่:


โรงแรม
 

ค่าลงทะเบียน:

4800 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

Promotion: !!!  พิเศษ สำรอง 3 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง


 ** สมาชิก Strategic Center รับส่วนลด 10%


(สมัครสมาชิก 1,200 บาท/ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทาง Strategic Center)


** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.sbdc.co.th/course-outline.php?item=265
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: