สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Knowledge Management: KM)

การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Knowledge Management: KM)

30 ส.ค. 54


การจัดการความรู้นับเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการทำงานเพื่อยกมาตรฐานองค์กรสู่รางวัลเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ หลาย ๆ หน่วยงานต่างตระหนักและต้องการให้มีการจัดการความรู้ขึ้นในหน่วยงานของตน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทราบหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอธิบายตัวอย่างและภาพรวมให้เห็นความสำคัญประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมและแนวทางที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน อีกทั้งช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบบทบาทของตนที่มีผลต่อ ความสำเร็จการจัดการความรู้ในองค์กรของตน เพื่อให้เกิดการจัดการและพัฒนาความรู้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


 • หลักการเบื้องต้นของการจัดการความรู้

 • ขั้นตอนการดำเนินการการจัดการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจริงในองค์กร

 • กรณีตัวอย่าง

 • ฝึกปฏิบัติ การค้นหาความรู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร (Knowledge Audit)

 • สรุปแนวทางที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กร

 •  

  วิทยากร:


  คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ
  หัวหน้าสายการจัดการระบบคุณภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน KM และระบบคุณภาพ การบริการ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มากกว่า 40 บริษัท
  ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ แอสชัวร์แลน แลบบอราทอรี่ เป็นต้น


   

  คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:


 • ผู้บริหารและหัวหน้างาน

 • คณะทำงานกิจกรรม KM ขององค์กร

 •  

  วันที่และเวลา:


  30 ส.ค. 54
   

  สถานที่:


  โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท
   

  ค่าลงทะเบียน:

  3500 บาท (ไม่รวม Vat ) 
   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: