สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดผู้นำและการพัฒนาตนเอง > เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind)

เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind)

วันที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.


ปัจจุบันการแข่งขันในด้านการบริการยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะลูกค้าให้ความสำคัญมาก เพราะสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้า อย่างไรก็ตามทุกองค์กรก็มีวิธีการให้บริการที่ดีนั้น ต้องมีพนักงานที่มีจิตสำนึกและความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยคที่น่าสนใจคือ “การปฏิบัติของเราจะสะท้อนกรอบความคิดของเรา” ดังนั้นการให้บริการลูกค้าด้วยใจเป็นวามรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา ความรู้สึกภายใน ได้แก่ อารมณ์ ความเชื่อ กรอบความคิด การให้บริการลูกค้า เราจึงเอาอารมณ์ของเราและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราถ่ายทอดออกมาเป็น ”คำพูด” และ “การกระทำ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


ช่วงเช้า
**ทดสอบเชิงความรู้ ยอดนักบริการ ก่อนเรียน**
? หลักการบริการสู่ความสำเร็จ
- ปรัชญาการบริหาร
- Five senses เพื่องานบริการ
? ลูกค้าต้องการอะไร
- ความต้องการของลูกค้า
- ต้องทำอะไรที่ลูกค้าพึงพอใจ
กิจกรรม : ลูกค้า 11 ประเภท
? บุคลิกสู่ความสำเร็จการบริการ
- บุคลิกภาพภายนอก
- ทักษะในการสื่อสาร
ช่วงบ่าย
? บุคลิกสู่ความสำเร็จการบริการ
- ภาษาบริการ
- บทบาทหน้าที่ตนเอง
กิจกรรม : ภาษาบริการแบบมาตรฐาน
? เทคนิคยอดนักบริการ
? การควบคุมอารมณ์การบริการ
Role Play : ยอดนักบริการ
? การครอบครองปัญหา
? การปฏิเสธเชิงบวก
? สูตรลับขั้นที่สอง
วิทยากรให้คำเสนอแนะ
ถาม-ตอบ ปัญหา
**ทดสอบเชิงความรู้ ยอดนักบริการ หลังเรียน**
 

วิทยากร:


อาจารย์สมพร ภู่พวง
 

วันที่และเวลา:


วันที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
 

สถานที่:


ยังไม่ระบุ
 

ค่าลงทะเบียน:

3500 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

Promotion:


รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
รุ่นที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.stepplus.org/main/index.php?area=1&p=st...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: