สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดระบบคุณภาพและความปลอดภัย > เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 NEW QC Tools)

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 NEW QC Tools)

19-20 ต.ค. 54


  หลักสูตรนี้ จะแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือข้อมูลประเภทต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ และนำสู่การตัดสินใจ และวางแผนแก้ไข ป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ  เครื่องมือใหม่ที่นิยมใช้ อาทิ ผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram) แผนผังลูกศร (Arrow Diagram) แผนผังตาราง (Matrix Diagram) และอื่นๆ ซึ่งแต่ละเครื่องมือต่างมีประโยชน์ เทคนิค วิธีการใช้แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ หรือประเภทของข้อมูล หรือปัญหาที่ต้องเจอในการทำงาน และชีวิตประจำวัน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


หัวข้อ
วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. 
- ที่มาของข้อมูล และการเปรียบเทียบระหว่าง เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด กับเครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด
- Workshop การระดมสมอง
- บรรยาย และฝึกปฏิบัติ การใช้แผนผังกลุ่ม เครือญาติ (Affinity Diagram)


วันที่สอง
09.00-16.00 น. 
- บรรยายและฝึกปฏิบัติ การใช้แผนผังลูกศร
  (Arrow Diagram)
- บรรยายและฝึกปฏิบัติ การใช้แผนผังตาราง
  (Matrix Diagram)
- สรุป และถาม ตอบ


 

วิทยากร:


วิทยากร : คุณวรสิงห์ ถนอมสิงห์
รองประธานกรรมการ บริษัท ออดิเมด จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีชแอนด์เทรน จำกัด
ประสบการณ์ ผู้ชำนาญการ ส่วนพัฒนาระบบงานคิวซี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการ สมาคมส่งเสริมการพัฒนาคิวซีแห่งประเทศไทย
วิทยากรพิเศษ ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย   
บริษัทในเครือยิ่งโอฬารกรุ๊ป จำกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น


 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:


ผู้บริหาร, หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม QCC , Black Belt และบุคคลทั่วไป


 

วันที่และเวลา:


19-20 ต.ค. 54
 

สถานที่:


โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 

ค่าลงทะเบียน:

4500 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: