สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดผู้นำและการพัฒนาตนเอง > เจรจาต่อรองแบบ Win-Win (Win-Win Negotiation)

เจรจาต่อรองแบบ Win-Win (Win-Win Negotiation)

15 ธ.ค. 54


     การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจทุกชนิดต้องมีการติดต่อสื่อสาร และมักจะหนีไม่พ้นการเจรจาต่อรอง เมื่อผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมโครงการ หรือผู้ร่วมทำธุรกิจ มีความต้องการ มีผลประโยชน์ มีแนวความคิด มีวิธีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน การจะได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันนั้น ต้องมีวิธีการ กระบวนการเจรจาต่อรอง  การเจรจาต่อรองที่ได้ผลประโยชน์แบบ win- win ต้องมีการเรียนรู้ อบรมเพื่อให้เกิดความสามารถ ความชำนาญ และความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีวิธีการดำเนินการเจรจาต่อรองที่บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันเป็นที่ยอมรับได้

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


หัวข้อ
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.    
- เงื่อนไขในการเจรจาต่อรอง
- ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง
- การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
- ดำเนินการเจรจาต่อรอง
- การปิดการเจรจา และหาข้อตกลง
- การใช้กลยุทธ์แบบ win - win


13.00-16.00 น. 
- เจรจากับผู้ที่มีบุคลิก เพศ วัฒนธรรมต่างๆ
- การลดข้อขัดแย้งในการเจรจา
- การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
- แบบฝึกหัด
- ถาม ตอบ


 

วิทยากร:


รศ. จินตนา บุญบงการ
อดีต รองศาสตราจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีต รองประธานปริญญาโท ด้านการจัดการนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:


ระดับผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการเจรจาต่อรอง
- ภายในองค์กร
- ภายนอกองค์กร


 

วันที่และเวลา:


15 ธ.ค. 54
 

สถานที่:


โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 

ค่าลงทะเบียน:

3400 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: