สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารการจัดการ > จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Psychology for Management & Motivating Techn

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Psychology for Management & Motivating Techn

วันพุธที่ 26 มกราคม 2554


ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ


Objective 


- เข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน
- จิตวิทยาในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง
- ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน
- สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่                                  
 หลักจิตวิทยาในการบริหารคน                                             
- การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก                          
- เจตคติที่ดีต่อองค์การ
- เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
- เจตคติต่องานที่ทำ                                                       
- อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์
- หลักการควบคุมอารมณ์
- ความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ผู้อื่น (ลูกค้า)
การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน                                
- การทำความเข้าใจตนเอง
- การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน
การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมในเชิงจิตวิทยา
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
เครื่องมือต่างๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน


 

วิทยากร:


อ.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม


ปัจจุบัน : รองคณบดี คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาบริหาร


- Board ให้กับ Psychology Association of Thailand


- Executive Consultant for Human Resource Vice President  ให้กับ Unilever Thai Holding Co., Ltd.


- Consultant for Human Resource Vice President  ให้กับ Siam City Cement Co., Ltd. (Holcim Bank)


 

วันที่และเวลา:


วันพุธที่ 26 มกราคม 2554
 

สถานที่:


โรงแรม
 

ค่าลงทะเบียน:

4800 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

Promotion:
 !!!  พิเศษ สำรอง 3 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง


 ** สมาชิก Strategic Center รับส่วนลด 10%


(สมัครสมาชิก 1,200 บาท/ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทาง Strategic Center)


** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.sbdc.co.th/course-outline.php?item=191
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: