สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารการจัดการ > แนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง (Strategic E

แนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง (Strategic E

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553


"เรียนรู้  เรื่องสำคัญๆ ที่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์"

หลักสูตรสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงขององค์กรอยู่แล้วที่ต้องตัดสินใจ  ในสิ่งต่างๆ ที่กำหนดความสำเร็จ หรือล้มเหลวขององค์กรในการวางแผนงาน การจัดการต่างๆ ที่ต้องดำเนินไปอย่างมีกลยุทธ์     ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการบริหารจัดการ ว่าอย่างไร  ถึงจะเรียกว่าเป็นการจัดการในเชิงกลยุทธ์  นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังจะได้เรียนรู้ถึง    การเป็นผู้บริหารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน     ที่ต้องบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


*บทบาทของผู้บริหารกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
        ภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธ์
        ขั้นตอนของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process)
        ข้อคิดสำคัญสู่การเป็นผู้บริหารเชิงกลยุทธ์
*แนวทางและวิธีการคิดค้นและแสวงหานวัตกรรมทางกลยุทธ์
(Creating and Innovating Strategies)
        นวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation)
        การแสวงหานวัตกรรมทางกลยุทธ์ (Strategic Innovation)
        คุณสมบัติสำคัญของนวัตกรทางกลยุทธ์ที่ผู้บริหารต้องรู้
*ผู้บริหารกับการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
        ผู้บริหารกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
        ผู้บริหารกับการผลักดัน และขับเคลื่อนกลยุทธ์ใหม่
        การขับเคลื่อนกลยุทธ์ใหม่ด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ
*ผู้บริหารกับการจัดการความเสี่ยงทางกลยุทธ์
        การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) กับ
        การประเมินความเสี่ยงทางกลยุทธ์
        ความเสี่ยงว่ากลยุทธ์ที่คิดค้นขึ้นไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
        สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแนวทางการจัดการความเสี่ยงทางกลยุทธ์
*สรุปแนวทางที่ผู้บริหารต้องจัดการเชิงกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงเร็ว


 

วิทยากร:


รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

วันที่และเวลา:


วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553
 

สถานที่:


โรงแรม เรดิสัน (ใต้ทางด่วน พระราม 9)
 

ค่าลงทะเบียน:

4800 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

Promotion:


4,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
**สมาชิก Strategic Center รับส่วนลด 10 %(สมัครสมาชิก 1,200 บาท/ปีพร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทาง Strategic Center)
** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม
**พิเศษ สำรอง 3 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง
 
** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.sbdc.co.th/course-now_th.asp?id=1542
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: