สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการขายและการตลาด > กลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาด (Marketing Development Strategy)

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาด (Marketing Development Strategy)

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 (9.00 - 16.00 น.)


ผู้บริหารที่มองการณ์ไกลย่อมจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจในอนาคตอย่างมุ่งมั่นจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องการตลาดจะมีการแข่งขันอย่างสูงอยู่ตลอดเวลา การเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญ จึงต้องมุ่งเน้นสู่การหาหนทางที่จะขยายตลาด และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาองค์กรและสินค้าให้อยู่ในใจลูกค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ซึ่งหลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาด” นี้ ท่านจะได้เรียนรู้หลักคิดในการพัฒนาตลาด จาก Best Practices ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา จนถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดในทุกๆ ด้าน หนทางที่จะเพิ่มขนาดของตลาด เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าการตลาดการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดที่มีอยู่ สู่แนวทางการวางแผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวทางการตลาดต่อไป

1) ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายในการที่เราต้องพัฒนาด้านการตลาด
2) ผู้อบรมได้เรียนรู้หลักคิด และแนวทางการสร้างการเติบโตทางการตลาดขององค์กร
3) สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม
4) เข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ที่จะทำให้การตลาดขององค์กรดีขึ้น พัฒนาขึ้น

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


+แนวคิดการพัฒนาด้านการตลาด
+กลยุทธ์การสร้างการเติบโตหรือการขยายตลาด
+กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า และความแตกต่างทางการตลาด
+R&D เพื่อการพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางการตลาด
+การทำตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่
+วิธีการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
+กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการตลาด
+กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด
+การวางแผนการพัฒนาการตลาดในระยะยาวที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร


 

วิทยากร:


ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
ที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมการค้าปลีกไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
Vice President Business Development : Central Retail Co. Ltd.
Deputy Director : TA Orange Retail Co. Ltd.
Business Development Director : Central Watson. Co. Ltd.
Business Development Director : Siam Makro Co. Ltd.


 

วันที่และเวลา:


วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 (9.00 - 16.00 น.)
 

สถานที่:


โรงแรม Swissotel Le Concorde (ถ.รัชดาภิเษก)
 

ค่าลงทะเบียน:

4800 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

Promotion:


4,800 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม
**พิเศษ สำรอง 3 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง


*** เฉพาะสมาชิก SBDC รับส่วนลด 10 %ทุกหลักสูตร


 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.sbdc.co.th/course-now_th.asp?id=1539
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: