สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารการจัดการ > การบริหารและการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation )

การบริหารและการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation )

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553(09.00 - 16.00 น.)


หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เครื่องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหาการบริการในปัจจุบันที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในการบริการแบบใหม่ ๆ รวมทั้งเทคนิคการสร้างนวัตกรรมการบริการให้อยู่คู่กับองค์กร พร้อมกันนี้ท่านยังจะได้ฟังกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการเพื่อเป็น Idea สู่แนวทางการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการที่แตกต่าง ส่งเสริมบริการใหม่ๆ ให้เกิดความพึงพอใจเกินความคาดหวังของลูกค้า


แนวคิดทางด้านนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) เริ่มเป็นที่จับตามองกันมากขึ้น   เมื่อเศรษฐกิจโลกและความมั่งคั่งของประเทศต่าง ๆ ล้วนแล้วมาจากภาคบริการทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับกันว่าเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีภาคบริการเป็นพื้นฐานและไม่เพียงเท่านั้น ในทุกๆ ภาคส่วนของธุรกิจ ก็เน้นการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน    ด้วยคุณลักษณะด้านการบริการที่จะต้องโดดเด่นเหนือคู่แข่งของตนด้วย  อย่างนั้นเราจะได้หรือสร้าง “การบริการ” ดังที่กล่าวมาได้อย่างไร  
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) คือการนำความคิดและแนวทางการดำเนินงานใหม่ๆ ที่ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่แตกต่าง เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ที่มักจะอยากได้บริการที่เกินความคาดหวังเสมอ โดยหลักสูตรนี้จะทำให้เราได้เข้าใจถึงระบบคิดดังกล่าวในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ การสร้าง Model ด้านการบริการที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจ จากการสร้างประสบการณ์ และความประทับใจใหม่ แก่ลูกค้า


Objective
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบทิศทาง และแนวโน้มของการบริการในปัจจุบัน
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการสร้างการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3) เรียนรู้การใช้นวัตกรรมในการบริการ เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาด้านการบริการในองค์กรของตน
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นโอกาสในสร้างประสบการณ์ ความประทับใจแบบใหม่ๆในการใช้บริการหรือเป็นการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model)

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


- การสร้างนวัตกรรมการบริการในยุค Creative Economy
- แนวโน้มกระแสโลกกับทิศทางการบริการ
- ปัจจัยที่ผลักดันนวัตกรรมการบริการ
- กรณีศึกษานวัตกรรมการบริการ : ICT integration: the success stories
- การสร้างทัศนคตินวัตกรรมด้านบริการในองค์กร
- เราจะเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการบริการให้มั่นคงได้อย่างไร
- นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาด้านการบริการ
- เครื่องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหา อาทิเช่น Pareto Analysis, Affinity Diagram, ABC Analysis, Focusing Matrix, Methods: Global system view, Focusing, Gathering data


 

วิทยากร:


ดร.การดี เลียวไพโรจน์
อ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม. ธรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ มธ.


 

วันที่และเวลา:


วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553(09.00 - 16.00 น.)
 

สถานที่:


โรงแรม เรดิสัน (ใต้ทางด่วน พระราม 9)
 

ค่าลงทะเบียน:

4800 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

Promotion:


4,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
**สมาชิก Strategic Center รับส่วนลด 10 %(สมัครสมาชิก 1,200 บาท/ปีพร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทาง Strategic Center)
** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม


 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.sbdc.co.th/course-now_th.asp?id=1494
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: