สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดผู้นำและการพัฒนาตนเอง > มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานเป็นทีม

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานเป็นทีม

26/9/2009

จัดโดย: WASO Training

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานเป็นทีม

หัวข้อการอบรม ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม ไม่มีใครจะสามารถทำงานได้เพียงคนเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับใครเลย เพราะทุกคนจะต้องมีการพบปะติดต่อปรึกษาหารือสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย ในสถานภาพที่แตกต่างกันไป เช่น ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนลูกค้า ประชาชนที่มาติดต่อ การทำงานร่วมกับผู้อื่นเรา อาศัยแค่ความเคยชินหรือวิธีทางธรรมชาติมาใช้ในการปฏิบัติต่อกันเท่านั้น จึงไม่เป็นการเพียงพอ จำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ถึงหลักการและวิธีการในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ในการติดต่อให้มีเสน่ห์ ปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและ มีความสุข

กำหนดการ
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-16.00
1.บทบาทของบุคลิกภาพในการทำงานยุคใหม่ และการทำงานเป็นทีม
2.มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม
3.วิเคราะห์จุดดี และจุดที่ควรปรับปรุง
4.การพัฒนาบุคลิกภายนอก กับการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานในทีมงาน
- การแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ
- ท่วงท่าอิริยาบถ
- บุคลิกลักษณะในการทำงาน และการเข้ากับผู้อื่น
5. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
- ความมั่นใจและความน่าประทับใจ
- พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างในทีมงาน
- สร้างเสน่ห์และความประทับใจ
- การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการทำงานเป็นทีม
- การสร้างความมั่นใจในตนเอง
6. มารยาทในสังคม และมารยาททางธุรกิจ
7.การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร
- การเลือกใช้คำในการสื่อสาร
- คำพูดกับความรู้สึกของผู้ฟัง
- การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
- รูปแบบการสื่อสารทั้งของตนเองและบุคคลอื่น เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสาร
8.กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ ลักษณะท่าทาง บุคลิคภาพที่เหมาะสม
- เมื่อติดต่อ ต้อนรับ ให้บริการลูกค้า
- เมื่อต้องเป็นผู้ริเริ่ม ผู้นำ หรือผู้ที่ต้องเป็นตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
ภายนอกและ ในองค์กร
- เมื่อต้องนำเสนอรายงาน นำเสนอสินค้า แนะนำตัว หรือแนะนำองค์กร และอื่น ๆ
- เมื่อต้องเป็นผู้ประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ
9. สรุปและให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาจากวิทยากรเพื่อมุ่งผลต่อการพัฒนาที่เป็นผล

วิทยากร:


อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 

วันที่และเวลา:


26/9/2009
 

ค่าลงทะเบียน:

2700 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.wasotraining.com/coursedetail.asp?Cours...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: