สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดบัญชีและการเงิน > ปัญหาการบัญชีและภาษีอากรสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ปัญหาการบัญชีและภาษีอากรสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

4-5 กันยายน 2552


ปัญหาการบัญชีและภาษีอากรสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


วันที่ 1 การบัญชีสำหรับเงินลงทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 1. ความหมายของเงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินลงทุนในตราสารทุน 2. ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?3. วิธีการบันทึกบัญชี ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ แตกต่างกับตราสารทุนอย่างไร ? แยกตามวัตถุประสงค์เมื่อได้มาซึ่งหลักทรัพย์ต่อไปนี้4. ปัญหาวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ และ ตราสารทุน5. วิธีบันทึกราคาตามบัญชีของเงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาวมีความแตกต่างกันอย่างไร รวมทั้งการจัดทำงบการเงิน มีความแตกต่างกันอย่างไร ?6. การตัดจำหน่ายส่วนเกินและส่วนต่ำกว่ามูลค่าของเงินลงทุน โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) และ วิธีเส้นตรงแตกต่างกันอย่างไร ?7. ปัญหาวิธีการบันทึกบัญชี เมื่อเกิดการด้อยค่าของเงินลงทุน8. วิธีการบันทึกบัญชี เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน9. วิธีการบันทึกบัญชี เมื่อมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน10.การขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน11. เทคนิคการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินวันที่ 2 การเสียภาษีจากเงินลงทุนให้ถูกต้อง ตามประมวลรัษฎากรปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินลงทุนในตราสารหนี้ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีลงทุนในตราสารทุน
 

วิทยากร:


ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
 

วันที่และเวลา:


4-5 กันยายน 2552
 

ค่าลงทะเบียน:

5000 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.dbmt.co.th/product_view.asp?id=49
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: