สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดบัญชีและการเงิน > มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 ภาษีเงินได้ (INCOME TAX / DEFERRED TAX) สินทรัพย์ภาษีเ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 ภาษีเงินได้ (INCOME TAX / DEFERRED TAX) สินทรัพย์ภาษีเ

25 สิงหาคม 2552


มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 ภาษีเงินได้ (INCOME TAX / DEFERRED TAX) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี VS. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 

วิทยากร:


อาจารย์สถาพร โคธีรานุรักษ์ (M.B.A., C.P.A.) และคณะฯ
 

วันที่และเวลา:


25 สิงหาคม 2552
 

ค่าลงทะเบียน:

2500 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.dbmt.co.th/product_view.asp?id=27
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: