สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดผู้นำและการพัฒนาตนเอง > ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร...เพื่อองค์กรและตนเอง

ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร...เพื่อองค์กรและตนเอง

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552
             Public Training 
ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร...เพื่อองค์กรและตนเองหลักการและเหตุผล


           ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งจากภาวะภายในและภายนอก การทำงานขององค์กรโดยภาพรวมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับภาวะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรถือเป็นอีกแนวทางปฎิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีสำนึกแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการตื่นรู้ผลึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์


1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปลูกสร้างจิตสำนึกรักองค์กรให้เกิดขึ้นในทาง
ปฎิบัติ


2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความคิดและประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล เพื่อสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนาองค์กรได้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


1.ผู้เข้าร่วมได้นำกระบวนการปลูกสร้างจิตสำนึกรักองค์กรให้ปฎิบัติได้จริง


2. ผู้เข้าร่วมได้รับความคิดและประสบการณ์ในมุมมองใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและองค์กร รวมทั้งสามารถนำเอา
ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้รายละเอียดการจัดสัมมนา


วิทยากร  อ.ชินริณี วีระวุฒิวงศ์ (วิทยากรด้านการบริหารและพัฒนาบุคคลและวิทยากรรับเชิญประจำของสมาคมงานบุคคลแห่งประเทศไทย)หัวข้อสัมมนา ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร....เพื่อองค์กรและตนเองวันเวลา  วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.00 – 17.00 น.


สถานที่  บริษัท เดอะ ทรีเวิลด์ส ครีเอเตอร์ จำกัด
  1567 ทาว์นอินทาว์น ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
  เขต/แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 3,470  บาทต่อท่าน (ยังไม่รวมVAT 7 %) รวมราคาสุทธิ 3,590 บาทต่อท่าน


หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:
หัวข้อสัมมนา ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร....เพื่อองค์กรและตนเองกำหนดการสัมมนา


08.00 - 8.30 น.        ลงทะเบียนเข้าสัมมนา (รับประทานอาหารว่างยาม


                            เช้าเพื่อ สุขภาพ)


08.30 - 9.45 น.       วิทยากรและทีมงานต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ


                           กิจกรรม Art for Mind (การร้องเพลง)


09.45 - 12.00 น.     วงสนทนาหัวข้อ “จิตสำนึกรักษ์องค์กร สร้างได้ด้วยความสุข”


                           โดย อ.ชินริณี วีระวุฒิวงศ์


12.00  - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
                
13.00  - 13.30 น.     กิจกรรมสุมตา – สุมเท้า เพื่อสุขภาพ


13.30 – 16.00 น.      Anthroposophy Arts Workshop
          
16.00 – 16.15 น.      พักรับประทานอาหารว่างบำรุงธาตุเจ้าเรือน


16.15 -  17.00 น.      สรุปการสัมมนาและถาม - ตอบ 

วิทยากร:


อ.ชินริณี วีระวุฒิวงศ์ (วิทยากรด้านการบริหารและพัฒนาบุคคลและวิทยากรรับเชิญประจำของสมาคมงานบุคคลแห่งประเทศไทย)
 

วันที่และเวลา:


วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552
 

สถานที่:


บริษัท เดอะ ทรีเวิลด์ส ครีเอเตอร์ จำกัด
 

ค่าลงทะเบียน:

3,470 บาทต่อท่าน  บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


www.the3worldscreator.com
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: