สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดผู้นำและการพัฒนาตนเอง > เตรียมหัวหน้างาน

เตรียมหัวหน้างาน

18 - 19 มิ.ย. 2552

จัดโดย: HR Center

เตรียมหัวหน้างาน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


 1. การวางแผน (Planning)
  • วัฒนธรรมองค์การ (Culture Oraganization)
  • การสร้างเป้าหมาย (SMART Goal)
  • แผนกลยุทธ์ (Strategy Planning)
  • แผนปฏิบัติการ (Operating Planning)
  • การจัดการงบประมาณ (Budgeting Management)
 2. การจัดองค์การ (Organizing)
 3. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Staffing or Human Resources Management)
  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection)
  • การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร (Training & Development)
  • การใช้ศักยภาพของบุคลากร (Utilization)
  • การรักษาบุคลากร (Retention)
 4. การอำนวยการ (Directing)
  • ความเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำ (Leadership)
  • การสื่อสาร (Communication)
  • การสั่งงาน (Commanding)
  • การมอบหมายงาน (Delegation)
  • การสอนงาน (Coaching)
  • การประสานงาน (Coordinating)
  • การรายงาน (Reporting)
  • การจูงใจ (Motivation)
  • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
 5. การควบคุม (Controlling)
  • การติดตามงาน (Follow-up)
  • การจัดการระบบบริหารผลการดำเนินงาน (Performance Management System)
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึอบรม
 

วิทยากร:


อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
 

วันที่และเวลา:


18 - 19 มิ.ย. 2552
 

สถานที่:


โรงแรมโนโวเทล โลตัส (สุขุมวิท ซอย33)
 

ค่าลงทะเบียน:

5900 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.hrcenter.co.th/seminar/seminardetail.as...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: