สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดผู้นำและการพัฒนาตนเอง > ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน

ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน

10 มีนาคม 2552


ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดสรรเวลาที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเวลาที่ผ่านไปไม่ใช่สิ่งที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จ แต่ “ความสำเร็จที่ได้มา” บ่งบอกถึงคุณค่าของเวลาที่ได้ใช้ไป

ผู้เข้าสัมมนา
ระดับผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 25 คน/รุ่น

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


หลักการและเหตุผล
ทุกคนมีเวลาเท่ากันทุกคนแต่ทำไมหลายคนทำงานได้มากกว่าสามารถพัฒนาการทำงานได้มากกว่านั้น แสดงว่าแต่ละคนมีการจัดการเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดสาเหตุของการเกิดการสูญเสียด้านเวลา และเกิดการสะสมงานหรือสะสมปัญหานั้นเอง ทั้งนี้เนื่องจากบางคนไม่ทราบวิธีการในการจัดการกับเวลาที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า และประสิทธิภาพของการบริหารเวลา หรือหลายคนขาดการบริหารเวลานั้นเอง


 

วิทยากร:


คุณอักษร แจ่มศรี
 

วันที่และเวลา:


10 มีนาคม 2552
 

สถานที่:


สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 

ค่าลงทะเบียน:

4000 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.tma.or.th/Default.aspx?tabid=2342&ctl=A...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: