สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การแก้ไขข้อบังคับการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงานฉบับใหม่

การแก้ไขข้อบังคับการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงานฉบับใหม่

วันอังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-16.00 น.


การแก้ไขข้อบังคับการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงานฉบับใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้มีความเข้าใจข้อกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับอย่างถูกต้อง
2. ทำให้ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ทำให้เข้าใจแนวปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ตามที่ข้อกฎหมายกำหนดไว้
4. ทำให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้เห็นความสำคัญของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5. ทำให้ได้รับแนวทางและเทคนิคการแก้ไขข้อบังคับการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541, 2551 (ฉบับ 2,3)
6. ได้รับตัวอย่างข้อบังคับที่แก้ไขปรับปรุงแล้วตามกฏหมายใช้เป็นข้อบังคับ
7. ได้รับสัญญาจ้างต่าง ๆ กับตัวอย่าง เช่น สัญญาจ้างแรงงาน, ทดลองงาน, สัญญาจ้าง Subcontract หรือOutsoursing ฯลฯ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


การวิเคราะห์กฏหมายใหม่ที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฏหมาย
- ประเด็นสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2,3 ประกาศใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
- เปรียบเทียบกฏหมายแบบเรียงมาตรา และวิเคราะห์กฏหมายใหม่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

หัวข้อสำคัญที่ต้องทราบและนำไปแก้ไข คำสั่งประกาศ คำสั่งระเบียบปฏิบัติองค์กร เตรียมกำหนดนโยบายการบริหาร
- ประเด็นที่ต้องเตรียมปรับแก้ไข ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่บังคับ
- ชี้แนะสิ่งที่ต้องชี้บ่ง ที่ไม่จำเป็นต้องมีรวมถึงข้อที่ควรระวังในการใช้ถ้อยคำในการเขียนข้อบังคับ
- ชี้แนะ วิธีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และเป็นที่ยอมรับของลูกจ้าง
- สัญญาจ้าง ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่ง ที่ได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควรที่อาจจะถูกฟ้องศาลให้แก้ไข

 

วิทยากร:


ดร.ชัชวลิต สรวารี ที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร
อดีต:
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
- กรรมการและผู้อำนวยการ บริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด
- Regional Director, Hay Group Asia
- General Manager for Thailand, Dell Computer Asia
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- Manager, IBM Global Network, ASEAN/SA
- ประธานหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คอลัมน์นิสต์ “คนกับองค์กร” นสพ.ผู้จัดการรายสัปดาห์

 

วันที่และเวลา:


วันอังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-16.00 น.
 

สถานที่:


โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว (ตรงข้ามศูนย์การค้าซีคอนสแควร์) ถ.ศรีนครินทร์
 

ค่าลงทะเบียน:

3000 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.paasthailand.com/joomla/images/pdf/10fe...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: