สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การจัดทำโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

การจัดทำโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

31/01/2009

จัดโดย: WASO Training

การจัดทำโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

หัวข้อการอบรม เมื่อรับบุคคลเข้าทำงานในองค์การก็จะต้องมี การปฐมนิเทศ (Orientation) ซึ่งถือเป็นการพัฒนาบุคคลในขั้นแรกที่ก้าวเข้ามาร่วมงาน เพื่อให้บุคคลนั้นรู้จักกับองค์กร การแนะนำให้เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการทำงาน และธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบคุลากรที่รับเข้ามาใหม่ หรือที่เปลี่ยนงานใหม่ หากการปฐมนิเทศไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระในส่วนที่บุคคลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำงานตั้งแต่ต้น จะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ เพราะสิ่งที่เขาคาดหวังต่องานที่จะทำอาจจะไม่ตรงกับสภาพงานที่แท้จริงจนปรับตัวเองเข้ากับงานไม่ได้ การปฐมนิเทศจึงถือเป็นวิธีการที่รวดเร็ว ที่จะทำให้พนักงาน บุคลากรใหม่ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร วิธีการทำงาน มั่นใจ อุ่นใจ ว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือหน่วยงาน

ลงทะเบียน
09.00-16.00
ความสำคัญของการปฐมนิเทศ
รูปแบบต่าง ๆของการปฐมนิเทศ
การเขียนโครงการ
การวางแผนการปฐมนิเทศ และงบประมาณในการปฐมนิเทศ
หัวข้อในการปฐมนิเทศ
ผู้ที่ควรมีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศ
การคัดเลือกวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ วิธีการทำงาน ในองค์กร
การประยุกต์ใช้เกมและกิจกรรมละลายพฤติกรรม
ระบบพี่เลี้ยงกับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การประเมินผล และการวัดผลสำเร็จการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้านต่าง ๆ

-อัตราการเข้า-ออกของพนักงาน
-ขวัญ กำลังใจให้พนักงาน
-การลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรม
-การเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับงาน กิจกรรม และองค์กร
-การลดความตึงเครียดของพนักงานใหม่
-การเขียนโครงการ และ ตัวอย่างโครงการปฐมนิเทศ แผนการปฐมนิเทศ
กรณีศึกษา และถาม-ตอบ

วิทยากร:


อ.ชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ
 

วันที่และเวลา:


31/01/2009
 

สถานที่:


โรงแรมดุสิตปรินซ์เซสศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์
 

ค่าลงทะเบียน:

2700 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.wasotraining.com/coursedetail.asp?Cours...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: