สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการผลิตและโรงงาน > การจัดการ และวางแผนงานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเชิงปฏิบัติ

การจัดการ และวางแผนงานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเชิงปฏิบัติ

31/01/2009

จัดโดย: WASO Training

การจัดการ และวางแผนงานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเชิงปฏิบัติ

หัวข้อการอบรม การสัมมนาที่ เน้นเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานได้จริงในการจัดทำข้อมูล รายการมาตรฐานบำรุงรักษา เป็นคู่มือแม่แบบศูนย์รวมข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต เทคนิคการเขียนรายการมาตรฐานการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ตัวอย่าง เช่นอุปกรณ์ส่งกำลัง หน้าแปลนขับ โซ่ขับ สายพานขับ มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ ปั้มน้ำ พัดลม เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทาง ประยุกต์การเขียนมาตรฐานรายการการบำรุงรักษาด้วยตนเอง นอกจากนี้จะแนะนำเทคนิคการวางแผนปฏิทิน เพื่อกำหนดงานบำรุงรักษา รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน รายปี เป็นต้น หากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การบริหารการซ่อมบำรุง หรือต้องการพัฒนาการซ่อมบำรุงที่มีอยู่แล้วให้มีระบบ จะทำให้เครื่องจักร อุปกรณ์ การผลิต มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายลดการเก็บสำรองอะไหล่ มีการเตรียมการ ความพร้อม ทั้งทางด้านการผลิต และการส่งมอบ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ข้อสำคัญ ข้อดี ข้อเสีย การประยุกต์ระบบการบำรุงรักษาแต่ละระบบ
2.เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำข้อมูล การวางแผนบำรุงรักษาด้วยตนเอง
3.เน้นการบรรยายเชิงปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ ให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ งานได้จริง
4.เข้าใจการวัด – ประเมินผลการซ่อมบำรุง และการวิเคราะห์ข้อมูลการหยุดเครื่องจักร
5.การกำหนดเป้าหมาย BREAKDOWN , ประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง

ผู้เข้าสัมมนา
ผู้จัดการ การผลิต
หัวหน้าพนักงานควบคุมเดินเครื่องจักร
ผู้จัดการซ่อมบำรุง
วิศวกร / ช่างเทคนิคการซ่อมบำรุง
ผู้เกี่ยวข้องงานซ่อมบำรุง และสนใจบริหารการซ่อมบำรุง


หัวข้อสัมมนา
1. ความสำคัญของงานบำรุงรักษา
2. ข้อสำคัญ,ข้อดี ข้อเสีย การบำรุงรักษาแต่ละระบบ
3. ความสำเร็จของระบบการบำรุงรักษา
4. โครงสร้าง และการทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM )
5. งานสำคัญยิ่ง 6 งานของระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
6. กลยุทธ์การขยายช่วงเวลา( Period )การซ่อมบำรุงตามแผน
7. ชม VCD ขั้นตอนการทำ การบำรุงรักษาตามแผน วาระ ( PM )
8. การจัดทำทะเบียนเครื่องจักร (Machine Code)
9. การพิจารณาเลือกเครื่องจักรเข้าระบบซ่อมบำรุง
10. การจัดระดับความสำคัญเครื่องจักร
11. การจัดทำข้อมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน
( Plant Data ) ฝึกเชิงปฏิบัติ
12การจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษา
13 วิธีการเขียนรายการมาตรฐาน (Work Instruction = WI) บำรุงรักษาเครื่องจักร
14 ฝึกเชิงปฏิบัติ การเขียนรายการมาตรฐาน(WI )บำรุงรักษา ประเภท
? เกียร์ทดรอบ
? มอเตอร์ไฟฟ้า( Motor )
? พัดลม
? ปั้มน้ำ
? ระบบ Hydraulic
? หม้อไอน้ำ
15 การทำแม่แบบ ( Master ) คู่มือ ศูนย์รวมข้อมูลบำรุงรักษา ฝึกเชิงปฏิบัติ
16 เทคนิคการวางแผนปฏิทินการซ่อมบำรุง
17 การจัดทำใบปฏิบัติงาน(จ่ายงาน)มาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนปฏิทิน
18 ตัวอย่าง การออกแบบ ใบปฏิบัติงานมาตรฐาน ใบรายการตรวจสภาพ บำรุงรักษาเครื่องจักร
19 การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ วางแผนระบบซ่อมบำรุง
20 สาธิตโปรแกรมซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
21 วิเคราะห์ประเมินผล

ประโยชน์ ที่จะได้รับจากการสัมมนา
1. ปลูกฝัง ผู้บังคับบัญชา พนักงาน ให้มีจิตสำนึก มีส่วนร่วมการบำรุงรักษา
2. เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต ร่วมกัน รักเครื่องจักร เครื่องมือ ประกอบอาชีพ
3. เครื่องจักรของฉันเครื่องมือของฉันอาชีพของฉัน
4. ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียน รายการมาตรฐาน บำรุงรักษา
5. เครื่องจักร อุปกรณ์ การผลิตได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสู่การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM )
6. มีความรู้ ความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร เบื้องต้นได้
7. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ สามารถวางแผนงานซ่อม – บำรุง และงานอื่นๆได้
8. มีการวัด ประเมินผล ระบบการซ่อมบำรุง
9. มีการวิเคราะห์สาเหตุ การขัดข้องของเครื่องจักร แนวทางแก้ไข และป้องกัน
10. มี ระบบมาตรฐานการซ่อมบำรุง พัฒนาเข้าสู่ ระบบ ISO , มอก. ได้
11. ได้วิธีการ ขั้นตอน ตัวอย่าง เอกสาร แบบฟอร์ม ที่นำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที

วิทยากร:


อ.วินัย เวชวิทยาขลัง
 

วันที่และเวลา:


31/01/2009
 

สถานที่:


โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ถนนรามคำแหง 39
 

ค่าลงทะเบียน:

2700 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.wasotraining.com/coursedetail.asp?Cours...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: