สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ

13-ธ.ค.-51

จัดโดย: HR Center

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


ผลที่คาดว่าจะได้รับ นำแนวคิด เครื่องมือ หรือกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน หัวข้อการฝึกอบรม 09.00 – 10.30 น. ประเมินผลจิตสำนึกในคุณภาพ ปัญหาคุณภาพ ที่พบในการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไข คุณภาพในมิติต่าง ๆ 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.00 น. กระบวนการรับรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงาน กระบวนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ประกอบด้วย การรับรู้ การยอมรับ และการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ กิจกรรมกลุ่ม “กระบวนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ” 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. การรับรู้ในความคาดหวัง 3 ประการ คือ ความคาดหวังของลูกค้า ของหน่วยงาน และของหัวหน้างาน การปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 – 16.00 น. เครื่องมือ และกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ตัวอย่างการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมกลุ่ม “การประยุกต์ใช้เครื่องมือ และกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพ”
 

วิทยากร:


อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
 

วันที่และเวลา:


13-ธ.ค.-51
 

สถานที่:


โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
 

ค่าลงทะเบียน:

3300 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.hrcenter.co.th/seminar/seminardetail.as...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: