สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การจัดทำ Training Roadmap (TRM) บนพื้นฐาน Competency

การจัดทำ Training Roadmap (TRM) บนพื้นฐาน Competency

01-พ.ย.-51

จัดโดย: HR Center

การจัดทำ Training Roadmap (TRM) บนพื้นฐาน Competency

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


ลำดับ งานหลัก กิจกรรม วัน / เวลา ผลงานสำคัญที่ได้ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนอบรม 1 TRM : Core Competency (CC) และ Managerial Competency (MC)
 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency
 2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ TRM
 3. จัดทำแผนการสื่อสาร TRM
 4. กำหนดหลักสูตรตาม CC และ MC
 5. ตรวจสอบหลักสูตรที่กำหนดขึ้นจาก CC และ MC
 6. ให้แนวทางในการจัดทำคู่มือ TRM ครั้งที่ 1
1 วัน / 6 ชั่วโมง 1 พฤศจิกายน 2551
 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency และ TRM
 2. แผนการสื่อสาร
 3. หลักสูตรอบรมจาก CC
 4. หลักสูตรอบรมจาก MC
 5. แนวทางการจัดทำคู่มือ
 1. Core Competency
 2. Managerial Competency (ผู้เรียนควรจัดส่งให้ที่ปรึกษาก่อนวันสัมมนาเพื่อที่จะนำไปศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดทำ TRM ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท)
2 TRM : Functional Competency (FC)
 1. ทบทวนบทเรียน
 2. กำหนดหลักสูตรตาม FC เลือกมา 3 ฝ่าย / หน่วยงานหลัก
 3. ตรวจสอบหลักสูตรที่กำหนดขึ้นจาก FC
 4. ให้แนวทางในการจัดทำคู่มือ TRM ครั้งที่ 2
1 วัน / 6 ชั่วโมง 8 พฤศจิกายน 2551
 1. หลักสูตรอบรมจาก MC
 2. แนวทางการจัดทำคู่มือ
 1. Functional Competency ของตำแหน่งงานใน 3 ฝ่าย / หน่วยงานที่เลือกขึ้นมา (ผู้เรียนตกลงร่วมกับที่ปรึกษาในการคัดเลือกหน่วยงานกับที่ปรึกษาก่อนการสัมมนาได้)
3 กำหนดชั้นปี
 1. ทบทวนบทเรียน
 2. จัดทำ Master Plan – TRM โดยการกำหนดระยะเวลาในการอบรมแบบต่อเนื่อง
 3. จัดทำ Training Program เนื้อหาของหลักสูตรที่กำหนดขึ้น
 4. จัดทำ Action Plan ที่เน้นหลักสูตรที่จะจัดโดย HR ในแต่ละปี
 5. ให้แนวทางในการจัดทำคู่มือ TRM ครั้งที่ 3
1 วัน / 6 ชั่วโมง 15 พฤศจิกายน 2551
 1. Master Plan
 2. Training Program
 3. Action Plan
- 4 สรุป TRM จาก CC, MC, FC
 1. ทบทวนบทเรียน
 2. ชี้ประเด็นในการทำคู่มือ TRM
 3. การนำ TRM ไปใช้ในเรื่อง Career Path และ IDP (Individual Development Plan)
 4. ถาม – ตอบและสรุปภาพรวมการสัมมนา
1 วัน / 6 ชั่วโมง 1 ธันวาคม 2551
 1. การเชื่อมโยง TRM กับ Career Path และ IDP
- รวมจำนวนวัน 4 วัน
 

วิทยากร:


ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
 

วันที่และเวลา:


01-พ.ย.-51
 

สถานที่:


โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
 

ค่าลงทะเบียน:

15500 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.hrcenter.co.th/seminar/seminardetail.as...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: