สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล

การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น.


การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล

การจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี เป็นสิ่งสำคัญในการวางเป้าหมายขององค์การ ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการจะเติบโตขององค์การ และสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสภาวะแวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบันด้วย การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล จึงเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของหน่วยงานด้วยเช่นกัน การมีแผนปฏิบัติงานที่ดี เท่ากับช่วยย่นระยะเวลาในการบริหารจัดการและจะช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วยิ่งขึ้น
สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งหวังให้นักบริหารงานบุคคลได้มีทิศทางและแนวทางในการจัดทำแผนประจำปี ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล
• หลักการจัดทำ Master Plan ที่รองรับภารกิจด้าน HRM ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ
• การจัดทำแผนปฏิบัติด้าน HRM
- แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติ
- เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติ
- การประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติ
- การกำหนดเป้าหมายและนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับภารกิจของบริษัท
• ระบบงานประมาณขององค์การและงบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• การจัดทำแผนงบประมาณทรัพยากรบุคคล
• Workshop
 

วิทยากร:


คุณฉัตรพงษ์ วงษ์สุข
• ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 

วันที่และเวลา:


วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น.
 

สถานที่:


ห้องบอร์ดรูม โรงแรมตวันนารามาดา ถ.สุรวงศ์
 

ค่าลงทะเบียน:

3600 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.pmat.or.th/images/pmat/public/course/07...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: