สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดระบบคุณภาพและความปลอดภัย > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ( จป.เทคนิค )

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ( จป.เทคนิค )

มิ.ย. 51


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ( จป.เทคนิค )

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
มีระยะเวลาการฝึกอบรม สิบแปดชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
(ข) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
(ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
(ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ค) การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


ปฏิทินฝึกอบรม / สัมมนา
16-18 มิ.ย. 51 9 โรงแรมอีบิส หัวหมาก ( ถ.รามคำแหง )
19-21 มิ.ย. 51 10 วิทยาลัยทองสุข ( ถ.บรมราชชนนี )
23-25 มิ.ย. 51 11 ม. ราชภัฎวไลอลงกรณ์ ( จ.ปทุมธานี )
26-28 มิ.ย. 51 12 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ( จ.สมุทรสาคร )
 

วันที่และเวลา:


มิ.ย. 51
 

ค่าลงทะเบียน:

2700 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.pinthong-group.com/2008/training_so103....
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: