สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการผลิตและโรงงาน > การวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ PMTECH พร้อมรับโ

การวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ PMTECH พร้อมรับโ

28/06/2008

จัดโดย: WASO Training

การวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ PMTECH พร้อมรับโปรแกรม PMTECH ไปใช้งาน 1 ชุด

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


การใช้คอมพิวเตอร์ บริหารจัดการระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร (Computer Maintenance Management System : CMMS ) ทำให้การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ใช้งานเข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งการจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักร การจัดทำมาตรฐานบำรุงรักษา (WI : Work Instruction ) การวางแผน และควบคุมงานซ่อมบำรุง ไม่ว่าจะเป็นแผนงานบำรุงรักษาตามแผนวาระ แผนบำรุงรักษาอิสระ กรณีมีการเปลี่ยนแผน สามารถเลื่อนแผนเข้า ออก ตามแผนการผลิต ได้ กำหนดความถี่การบำรุงรักษาได้ทั้งแบบ วัน เดือน ปี แบบชั่วโมงการทำงาน หรือ แบบระยะทางการใช้งาน เป็น กิโลเมตร การบันทึกงานค้าง เรียกดูรายงานงานค้าง เพื่อติดตาม ซ่อมแก้ไข มีแผนรองรับฉุกเฉินกรณ๊เกิด Breakdown เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย

สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.โปรแกรม PMTECH ใช้บริหารจัดการ วางแผนงานซ่อมบำรุง
2.ท่านสามารถจัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ที่มีประสิทธิภาพได้
3.เทคนิคการจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักร การเขียนรายงานบำรุงรักษา
การกำหนดหมายเลขงาน หมายเลขวัสดุ การทำคู่มือแม่แบบ (Master) การวางแผน


กำหนดการอบรม
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-16.00
1. โครงสร้างสำคัญของระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance System )
2. ขั้นตอนการจัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance :PM )
3. การพิจารณาเลือกเครื่องจักรเข้าระบบ การจัดทำทะเบียนเครื่องจักร อุปกรณ์
ข้อมูลที่จำเป็นที่ใช้ในงานบำรุงรักษา การจัดระดับความสำคัญ A B และ C
4. การจัดทำ เขียนมาตรฐานงานบำรุงรักษา (Work Instruction = WI ) และการกำหนดหมายเลขงาน การกำหนด วัสดุ อะไหล่ เครื่องมือ บำรุงรักษา
5. เทคนิคการวางแผนปฏิทิน

ภาคปฏิบัติการใช้โปรแกรม PMTECH 1 ท่าน ต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์
1 การบันทึกข้อมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ ( Plant Data )
2 การบันทึก ข้อมูลมาตรฐานบำรุงรักษา (Work Instruction : WI)
3 การบันทึก ข้อมูล วัสดุ อะไหล่ เครื่องมือ อุปกรณ์ บำรุงรักษา
4 การจัดทำคู่มือบำรุงรักษาโรงงาน
5 การวางแผน ปฏิทิน
6 การบำรุงรักษาตามแผนวาระ ความถี่ เป็น วัน เดือน ปี เลือกแบบ ชั่วโมงทำงาน
หรือแบบ ระยะทางกิโลเมตร
7.การบำรุงรักษาตามแผนอิสระ สามารถเลื่อนแผนเข้า ออก ตามการผลิตได้
8 การจัดทำใบจ่ายงานบำรุงรักษา ( PM List )
9 การบันทึก เรียกดูรายการงานค้าง
10 การเตรียมการซ่อม ฉุกเฉิน (BREAKDOWN)

วิธีการอบรม บรรยายควบคู่กับการใช้โปรแกรมฯ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เหมาะสำหรับผู้ที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์บ้างพอสมควร


 

วิทยากร:


อ.วินัย เวชวิทยาขลัง
 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม: 

วันที่และเวลา:


28/06/2008
 

สถานที่:


โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์
 

ค่าลงทะเบียน:

6000 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

Promotion: 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.wasotraining.com/coursedetail.asp?Cours...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: