สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารการจัดการ > CSR : ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) New!

CSR : ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) New!

22 พฤษภาคม 2551


CSR หรือ ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อสังคมความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เป็นแนวคิดใหม่ที่กลุ่มประเทศต่างๆจะนำมากำหนดเป็นเงื่อนไขในการทำการค้ากับเป็นเงื่อนไขในการทำการค้ากับประเทศต่างๆประเทศต่างๆ และกำหนดเป็นมาตรฐานสากลในอนาคตอันและกำหนดเป็นมาตรฐานสากลในอนาคตอันใกล้ใกล้ CSR เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว พนักงาน ประชาชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ การพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ยึดหลักจริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการนำ CSR มาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้าในอนาคตอันใกล้

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


-CSR คืออะไร
- ทำไมต้องทำ CSR
- ประโยชน์ที่ได้รับจาก CSR
- ความสัมพันธ์ CSR กับมาตรฐานอื่นๆ
-CSR และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนวคิดและการนำไปปฏิบัต
- ปัญหาและอุปสรรค
- เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
- ตัวอย่างกรณีศึกษาด้าน CSR จากบริษัทต่างๆ
- สรุป และตอบข้อซักถาม
 

วิทยากร:


วิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 

วันที่และเวลา:


22 พฤษภาคม 2551
 

สถานที่:


โรงแรมซีนิท
 

ค่าลงทะเบียน:

2800 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.ftpi.or.th/Portals/0/download/PrdAndSrv...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: