สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดคอมพิวเตอร์ > การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)

การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)

วันศุกร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น.


ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย จึงจำเป็น อย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ PLC เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC โดยใช้ซอฟต์แวร์ SIMATIC STEP 7 และทดลองปฏิบัติงานกับ ชุดทดลองกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมโดยใช้ PLC จริง 1 คนต่อ 1 เครื่อง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


แนะนำโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ PLC / เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC / การโปรแกรม PLC ด้วยโลจิกพื้นฐาน / การใช้งานคำสั่งตั้งเวลาและนับจำนวน (Timer/Counter) / การใช้งานคำสั่งทางคณิตศาสตร์ / การแปลงและเปรียบเทียบจำนวน / การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม / การซ่อมบำรุงและดูแลรักษา
 

วิทยากร:


อ.ศิริพงษ์ วงษ์คาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:


วิศวกร ช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม / นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา / ผู้สนใจทั่วไป
 

วันที่และเวลา:


วันศุกร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 

สถานที่:


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก
 

ค่าลงทะเบียน:

4500 บาท ( ไม่มี Vat) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.training.mut.ac.th/2551/PLC-SIEMENS-1.h...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: