สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > พรบ. คุ้มครองแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ HR รุ่นที่ 5

พรบ. คุ้มครองแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ HR รุ่นที่ 5

15 มี.ค. 2551

จัดโดย: HR Center

-

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


 • นิยามคำว่า “ค่าจ้าง” ระหว่าง พรบ. ประกันสังคม กับ พรบ.คุ้มครองแรงงาน เหมือนหรือแตกต่างกันเพียงใด และมีผลต่อฐานในการคิด “ค่าจ้าง” ของ 2 พรบ. ต่างกันหรือไม่
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอะไรเป็น “ค่าจ้าง” อะไรเป็น “สวัสดิการ” ตามกฎหมายแรงงาน
 • ตัวเงินต่าง ๆ ที่องค์การมักจ่ายต่อไปนี้ ตัวใดเป็น “ค่าจ้าง” ตัวใดเป็น “สวัสดิการ”
 • เงินค่าตำแหน่ง
 • เงินค่าเช่าบ้านแบบเหมาจ่าย
 • เงินค่าเช่าบ้านแบบให้เบิกตามจริงพร้อมหลักฐาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัดแบบเหมาจ่าย
 • ค่าที่พักโรงแรมกรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • ค่าน้ำมันรถแบบเหมาจ่าย
 • ค่าน้ำมันรถแบบจ่ายตามจริงมีใบเสร็จ
 • ค่ากะดึกวันละ 20 บาท
 • ค่าอาหารกลางวันวันละ 20 บาท
 • ค่าเลี้ยงรับรองแบบเหมาจ่ายรายเดือน
 • ค่าเลี้ยงรับรองแบบจ่ายตามจริงพร้อมหลักฐาน
 • ค่าเลี้ยงรับรองแบบเหมาจ่ายวันละ 20 บาท
 • ค่านายหน้าจากการขาย
 • ค่าเบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าโทรศัพท์
 • โบนัสแบบการันตีโบนัสปีละ 2 เดือน
 • ฯลฯ
 • กรณีที่สำนักงานประกันสังคมหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คิดฐาน “ค่าจ้าง” แตกต่างไปจากบริษัท และสั่งจ่ายเงินสมทบเพิ่มหรือ เงินเพิ่ม/เบี้ยปรับ หรือสั่งคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าชดเชยใหม่ หากบริษัทไม่เห็นด้วย จะฟ้องศาลเพิกถอนคำสั่งได้หรือไม่ และระหว่างการฟ้องร้อง เงินที่ถูกสั่งให้จ่าย จะต้องจ่ายหรือไม่ ต้องดำเนินการอย่างไร
 • หากมีการฟ้องร้องบริษัทให้คิดฐานในการคำนวณค่าจ้างใหม่ไม่ว่าจะเป็น “เงินสมทบ ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย” สามารถฟ้องร้องย้อนหลังให้บริษัทจ่ายได้
 • กี่ปี
 • กรณีที่เงินบางตัวที่ถือเป็นค่าจ้าง จะต้องนำเป็นฐานในการคิดคำนวณ เงินสมทบ ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย
 • เป็นต้น แต่เงินนั้นพนักงานได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน จะคิดคำนวณอย่างไร
 • การออกระเบียบสวัสดิการที่ชัดเจน มีลักษณะอย่างไรเพื่อไม่ให้กลายเป็น “ค่าจ้าง”
 • ถาม – ตอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีกหลายประเด็นเพื่อความชัดเจนใน “ค่าจ้าง” และ “สวัสดิการ”
   

  วิทยากร:


  อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
   

  วันที่และเวลา:


  15 มี.ค. 2551
   

  สถานที่:


  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)
   

  ค่าลงทะเบียน:

  3200 บาท (ไม่รวม Vat ) 
   

  เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


  http://www.hrcenter.co.th/seminar/seminardetail.as...
   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:


 •