สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > สัญญาจ้างทำของ

สัญญาจ้างทำของ

วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 9.00-12.00 น.


สัญญาจ้างทำของ

ความสำคัญ

ภายหลังที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงาน ซึ่งคาดว่าจะมีผลในเดือนเมษายนหรืออย่างช้าไม่เกินเดือนพฤษภาคม นายจ้างและนักบริหารงานบุคคลต่างก็เริ่มนึกถึง "การทำสัญญาจ้างทำของขึ้นมาทันที" ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติที่แก้ไข บัญญัติไว้ว่าให้ผู้ประกอบการซึ่งใช้การจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง(Outsourced Labor)จะต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงซึ่งทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างที่จ้างโดยตรงได้รับ"สิทธิประโยชน์" และ "สวัสดิการ" อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


 • คำว่า "ทำงานในลักษณะเดียวกัน" มีความหมายว่าอย่างไร
 • คำว่า "เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ"หมายความว่าอย่างไร และกินความขนาดไหน
 • ถ้าลูกจ้างได้รับการจ้างโดยตรง ได้รับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส 6เดือน รถรับส่งปรับอากาศ ค่าเช่าบ้าน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ลูกจ้างรับเหมา ค่าแรงจะต้องได้รับในอัตราเดียวกันด้วยหรือไม่ถ้าทำงานในลักษณะเดียวกัน
 • เจาะลึกเรื่องสัญญาจ้างทำของ(เงื่อนไข ลักษณะงาน บริเวณที่จะใช้ได้ ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของและวิธีจ้างเหมาค่าแรงฯลฯ)
 • ตอบข้อซักถาม
   

  วิทยากร:


  คุณรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
   

  วันที่และเวลา:


  วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 9.00-12.00 น.
   

  สถานที่:


  ห้องคอนเฟอร์เรน 1 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
   

  ค่าลงทะเบียน:

  3600 บาท (ไม่รวม Vat ) 
   

  เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


  http://www.blcigroup.com/page_thai_news_detail.php...
   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:


 •