สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดบัญชีและการเงิน > การตรวจนับและการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีคลังสินค้า พัสดุ (รวมวิธีปฏิบัติ กา

การตรวจนับและการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีคลังสินค้า พัสดุ (รวมวิธีปฏิบัติ กา

20/02/2008

จัดโดย: WASO Training

การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอามาก ๆ เห็นจะเป็นกิจการที่มีสินค้า หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสายพันธ์ที่ต้องจัดการ ความวุ่นวายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณ และกิจการจำนวนไม่น้อยมีการขายทั้งในระบบและนอกระบบ ปะปนกันอยู่ในเนื้อเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมายในการทำบัญชี ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ทำให้ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจ และรายการที่มักถูกตรวจเป็นประเด็นความผิดของผู้ประกอบการอยู่เสมอคือ สินค้าคงเหลือ ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียเบี้ยปรับกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ประกอบการ ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรกับบัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


แนวปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 31 เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
สิ่งที่ต้องทำเพื่อความถูกต้องของการบันทึกสินค้าคงเหลือ
ประเด็นปัญหาที่เกิด และแนวทางแก้ไข
-สินค้าคงเหลือเกินกว่า รายงานสินค้าคงเหลือ
-สินค้าคงเหลือน้อยกว่ารายงานสินค้าคงเหลือ
-การนำสินค้าที่ไม่ผ่าน Spec ไปทำการส่งเสริมการขาย
-สินค้าตกรุ่น ล้าสมัย ขายไม่ออก ชำรุด เสียหาย ยืมไปจำหน่าย ทดลองใช้ นำไปเป็นตัวอย่าง
-ปัญหากรณีมีการขายควบ จะลงบันทึกบัญชีอย่างไร เช่นมีสินค้า มากว่า 1 อย่างอยู่ในแพคเดียวกัน
การตีราคาสินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบ
การเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มและการรับผิด
การเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดตามหลักภาษีอากร
-การบันทึกสินค้าคงคลัง
-การกำหนดแผนงานตรวจนับ
-การตรวจนับแบบต่าง ๆ
-ปัญหาในการตรวจนับและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
-การบันทึกการตรวจนับ
ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการตรวจนับ
-การตรวจแบบสุ่มนับและตรวจนับแบบวนรอบ
-การตรวจปริมาณสินค้าจากรายงาน
-ฯลฯ
จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและรูปแบบของรายงานตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
การบันทึกบัญชีสินค้า และการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
-การจำหน่าย การขาย การทำการส่งเสริมการขาย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งสรรพากรถือว่าเป็นการขาย มีขั้นตอนในการบันทึกบัญชีอย่างไร
-การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต็อกสินค้าที่ถูกต้อง
ถามตอบ
 

วิทยากร:


อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
 

วันที่และเวลา:


20/02/2008
 

สถานที่:


โรงแรมโนโวเทล บางนา ถ.ศรีนครินทร์
 

ค่าลงทะเบียน:

2700 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.wasotraining.com/calendar.asp?ShowMonth...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: