สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > เทคนิคการประเมินผลการปฎิบัติงาน สำหรับหัวหน้างาน

เทคนิคการประเมินผลการปฎิบัติงาน สำหรับหัวหน้างาน

17 ตุลาคม 2550


การประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนมีความสำคัญต่อผลงานของหน่วยงานและในขณะเดียวกันผลงานของทุกหน่วยงานย่อมมีความสำคัญต่อองค์การเช่นเดียวกัน ดังนั้นการกำหนดผลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับจะต้องสอดคล้องกันเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ถ้าผลงานของทุกคนในองค์การประสบความสำเร็จ องค์การก็จะประสบความสำเร็จไปด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่องค์การไม่ควรมองข้าม

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


• ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพขององค์การ
• ขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• เทคนิคและขั้นตอนในการแจ้งผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้ประเมิน
• แนวทางการนำผลลัพธ์การประเมินไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและหน่วยงาน
• แนวทางการนำผลลัพธ์การประเมินไปใช้ในการขึ้นเงินเดือนประจำปี
• ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการกระบวนการประเมินผลและวิธีการป้องกันและแก้ไข
 

วิทยากร:


คุณเลิศชัย สุธรรมานนท์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท โอสถสภา จำกัด
 

วันที่และเวลา:


17 ตุลาคม 2550
 

สถานที่:


รร.ดิเอมเมอรัลด์
 

ค่าลงทะเบียน:

3852 บาท (รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.pmat.or.th/images/pmat/public/program/5...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: