SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
วันที่ 2 เมษายน 2562

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้

หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
- เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม
บรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และอภิปราย

วิทยากร: คณะวิทยากรส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์: Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษา
ประสบการณ์: วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการ Productivity Tools การบริหารการผลิต ระบบป้องกันความผิดพลาด, วิศวกร บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.ftpi.or.th/event/25385

สนใจติดต่อสอบถาม
แผนกบริการฝึกอบรม
โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456
e-mail: training@ftpi.or.th
2
Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
วันที่ 2 เมษายน 2562

องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศมีการพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและมีผลลัพธ์อยู่ในระดับที่องค์กรพึงพอใจ แต่ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจว่าได้ว่าองค์กรจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้พบว่าการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ ขาดการพิจารณาถึงความเสี่ยงขององค์กรอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน ความผันผวนของเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ยังไม่มีการวางกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนของการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติองค์กรยังขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการให้ทุกส่วนงานดำเนินการไปทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ รวมไปถึงการใช้กระบวนการและเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจแนวคิดและการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
- เพื่อให้ทราบแนวทาง เครื่องมือบริหารจัดการที่ช่วยยกระดับพัฒนาการ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศได้
- เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีทิศทางและสร้างความยั่งยืน เกิดการบูรณาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

วิธีการอบรม
บรรยายพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
วิทยากร:คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.ftpi.or.th/event/25384

สนใจติดต่อสอบถาม
แผนกบริการฝึกอบรม
โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456
e-mail: training@ftpi.or.th
3
Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
วันที่ 2 - 3 เมษายน 2562


แนวคิด Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือบริหารจัดการผลการดำเนินงานของกลยุทธ์องค์กร (Strategy Performance Management Tool) มุ่งเน้นการนำกลยุทธ์องค์กรที่ได้มาปฏิบัติ (Execute Strategy) ให้บรรลุผลในมุมมองด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการ การเรียนรู้และการเติบโต ตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้แผนที่กลยุทธ์เชื่อมโยงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้               (Intangible Asset) เช่น ความสามารถของบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศที่มี และวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกระบวนการต่างๆที่มีการข้ามสายงาน (Cross Functional) อย่างบูรณาการ มาสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างความยั่งยืนให้องค์กร

BSC ยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน สู่การเรียนรู้กลยุทธ์ ด้วยการใช้การวัด ข้อมูล และแผนงานที่นำไปปฏิบัติ ป้อนกลับ เพื่อให้องค์กรได้ติดตามและพัฒนากลยุทธ์ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจและทราบแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ หลักการเกี่ยวกับ BSC และกระบวนการจัดทำ BSC
เพื่อให้พัฒนา แนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนที่กลยุทธ์ การกระจายกลยุทธ์สู่ระดับต่างๆ การนำกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติ และการรายงานผล

วิธีการอบรม
การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา

วิทยากร: คุณพาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช
วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง นักนโยบายและแผน ฝ่ายกลยุทธ์ นักวิชาการ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
รุ่น 1 วันที่ 2-3 เมษายน 2562

หัวข้อ
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
- แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่
- หลักการเกี่ยวกับ BSC
- กระบวนการจัดทำ BSC
- แนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- แนวทางกำหนดแผนที่กลยุทธ์
- การกระจายกลยุทธ์สู่ระดับต่างๆ
- การนำกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติ
- การรายงานผล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.ftpi.or.th/event/25368

สนใจติดต่อสอบถาม
แผนกบริการฝึกอบรม
โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456
e-mail: training@ftpi.or.th
4
[อบรม] ยกระดับการเพิ่มผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 11
วันที่ 11-13 ส.ค.61 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
http://www.ftpi.or.th/event/22803

Innovation Master Plan คือเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทาง และขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมอบรมการจัดทำแผนแม่บทด้านการสร้างนวัตกรรม โดยการนำเสนอความแตกต่างให้กับตลาดด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ไม่เคยได้รับการพัฒนามาก่อน รวมทั้งการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) พร้อมทั้ง ให้ผู้อบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรม เพื่อรับแนวทางที่ดีที่สุด (Best Practice)

วิทยากรและที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี และ คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
คุณรัตน์พิไล โทร.02-619-5500 ต่อ 455
e-mail: ratpilai@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/event/22803
5
หาหลักสูตรฝึกอบรม / สัมมนา Next Gen CEO : Leadership in the fourth revolution วันที่ 26 พ.ค.60
« กระทู้ล่าสุด โดย ftpi เมื่อ เมษายน 20, 2017, 08:38:10 AM »
Leadership in the fourth revolution
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.15 น.
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท


เข้าใจถึงบทบาทผู้นำยุคใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค Digital Business Transformation รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างความผูกพัน เพราะผู้นำต้องบริหารคนที่หลากหลาย Generation ด้วยการดึงศักยภาพบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เชื่อมโยงและส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารในองค์กรชั้นนำที่มีประสบการณ์จริงในการบริหารและพัฒนา “คน” ที่จะไขโจทย์ผู้นำในยุค 4.0

Show & Share by คุณบวรนันท์  ทองกัลยา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
สุดยอดนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ที่ผ่านประสบการณ์ด้าน HRM และ HRD ในเครือซิเมนต์ไทยมากกว่า 18 ปี
 
โอกาสเดียวที่คุณจะได้
• รู้ทันเทรนด์การบริหารในยุค 4.0 ให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
• เข้าใจหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
• ประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารในมิติของการพัฒนาบุคลากร การตลาด การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ สู่แผนการปฎิบัติที่ทำได้จริง
• ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต
• สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจเพื่ออนาคตอย่างกว้างขวาง

ค่าลงทะเบียนต่อ Course
Member: 2,996 บาท
Non-member : 3,424 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ftpi.or.th/event/13389

ติดต่อสอบถาม
ส่วนบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 455 โทรสาร 0-619-8098
e-Mail : ratpilai@ftpi.or.th หรือ training@ftpi.or.th
6


สัมมนา เริ่มต้นเป็นนายหน้ามืออาชีพ Property Dealerวันเสาร์ 18 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 -18.00 น.
จัดที่ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท ซ.5


วัตถุประสงค์ของคอร์สนี้
สำหรับผู้ต้องการสร้างรายได้เพิ่ม จะได้รู้จักกับ อาชีพนายหน้า ที่สามารถสร้างเครื่องมือทำเงินได้ ไร้ขีดจำกัด!! หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่มีข้อจำกัดทางด้านการเงิน เช่น กู้ธนาคารไม่ผ่าน ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเครดิต ทางการเงิน หรือแม้กระทั้งติดลบการเงินจำนวนมาก แต่มุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ คอร์สนี้มีคำตอบให้ว่าจะสามารถสร้างเงิน จากต้นทุนติดลบได้อย่างไร เพราะเราคัดช่องทางการเงินที่ดีที่สุด วิธีที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนทำได้ ในกการทำอสังหาริมทรัพย์มาไว้ในคอร์สนี้แล้ว การเป็นนายหน้าง่ายกว่าที่คิด!!

คอร์สเหมาะกับใครบ้าง?
กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนายหน้ามาก่อน กำลังหาความรู้อยู่
เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่ ผมอยากบอกพวกคุณว่า ถ้าคุณศึกษามาเป็นอย่างดี มีการลงทุนอย่างถูกต้อง อสังหาจะทำให้คุณมีเงินได้ค่อนข้างเยอะ โดยที่มีความเสี่ยงต่ำ

กลุ่มที่ 2 คนที่เป็นนายหน้ามาอยู่แล้ว แต่บาดเจ็บมาก่อน
คือกลุ่มคนที่เคยมีเป็นนายหน้ามาก่อน แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ เพราะติดขัดปัญหาอะไรบางอย่าง อาจจะไม่สามารถขายทรัพย์ได้ เกิดการ ติดมือ อยู่ตอนนี้ หรือไม่สามมารถปิดการขายได้ ก็เลยต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  สำหรับกลุ่มนี้ ผมบอกได้เลยว่า การศึกษาข้อมูลจำเป็นมาก การเป็นนายหน้า ถ้าคุณได้ศึกษาข้อมูลอย่างถูกกต้อง โอกาสทำกำไรสูง และสม่ำเสมอ แต่ถ้าคุณเป็นนายหน้าแล้วยังขายทรัพย์ในมือไม่ดีเท่าที่ควร แสดงว่ามันมีปัจจัยข้อใหญ่ที่คุณทำผิดพลาดไป คุณต้องรีบหาให้ได้เร็วที่สุดว่ามันคืออะไร

คอร์สแค่ 1 วัน เรียนแล้วได้อะไรบ้าง??
Workshop ที่จะสร้างประสบการณ์ให้คุณเข้าใจ หัวใจการเป็นนายหน้ามืออาชีพ ที่ทำให้คุณขายบ้านได้
Road map เส้นทางเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  วิธีที่ง่ายที่สุดของช่องทางการเงิน จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้ากระเป๋าของคุณ
Exit strategy กลยุทธ์ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ด้วยวิธีง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้ 
Price Map การหาราคาที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ ก่อนลงทุน ซื้อ หรือขาย แล้วต่อไปนี้คุณจะมองอสังหาริมทรัพย์ขาด ดูอสังหาริมทรัพย์เป็น

สอนโดย
โค้ชโปเต้ สมโพธิ เทศวิรัช

วิศวคอมพิวเตอร์ จบจากมหาลัยมหิดล เริ่มต้นงานด้วยตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ และ Telesales สินเชื่อบุคคลธนาคาร มีผลงานในระดับ Top Performance มาศึกษาการลงทุนในอสังหาริมทย์ เกษียณ ตัวเองจากงานประจำเรียบร้อยแล้วในอายุ 31 ปี ปัจจุบันเป็นโค้ช ใน RTC พัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างนายหน้ามืออาชีพ มีความชำนาญเรื่อง พัฒนากลุ่มคนที่มีปัญหาด้านการเงินที่ติดลบ เปลี่ยนชีวิตเป็นบวกติดลมบน

บัตรราคา 1,900฿
พิเศษสำหรับท่านที่มาเเป็นคู่ โทรเข้ามาลงทะเบียน ที่เบอร์นี้ 092-649-4965,081-868-9383 รับส่วนลดอีก!! 900฿ ทันที!!

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.โอนเงินค่าคอร์สเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งต่อไปนี้ ชื่อบัญชี นายอัครเดช อุดมปัญญาวิทย์
ไทยพาณิชย์ 223-212450-9 (สาขา ซีคอนสแควร์)
กสิกรไทย 664-207126-0 (สาขา เซ็นทรัลบางนา)
2.แล้วแนบไฟล์ภาพหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: @rtcnews


สอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-117-4820,092-649-4965,081-868-9383,094-425-8896

7

ทำไมทุกคนจำเป็นต้องลงทุน?มาฟังคำตอบจาก โคชบนเวทีระดับโลก คุยเรื่องการลงทุน ทำให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดไปตลอดกาล

หากคุณคิดจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ยังไม่มีความรู้...เริ่มต้นกับ Property Millionaire แล้วคุณจะเข้าใจว่าคุณเองก็เป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ได้เช่นกัน


ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน   

คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการลงทุน วิธีการเลือกซื้อทรัพย์ ที่สร้างเสร็จแล้วในราคาที่ถูกกว่า Presale คำนวณมูลค่าทรัพย์ ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน คำนวณค่าเช่า ระบบการบริหารจัดการเงินลงทุน (Money Management)

 

เช้า
- Mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
- วิธีการคิดของคนที่ประสบความสำเร็จแตกต่างอย่างไรกับคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
- ระบบการบริหารจัดการเงินลงทุน (Money Management) 

บ่าย
- เรียนรู้เทคนิคในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้วได้ในราคาต่ำกว่าราคา Presale 
- การคำนวณมูลค่าทรัพย์ที่เหมาะสมในการเลือกซื้อทรัพย์เพื่อการลงทุน 
- การคำนวณค่าเช่าที่และผลตอบแทนที่เหมาะสม ต่อการลงทุน 

วิทยากร
โค้ชปิง ขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย 

เจ้าของหนังสือ อสังหา 5 เด้ง  หนุ่มรุ่นใหม่จากรั้วธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยา โคชปิง เริ่มงานจากเป็น sale บริษัทค้าเหล็กไทย จำกัด ภายในระยะเวลาแค่ 1 เดือน ขึ้นเป็น Top Sales ที่อายุน้อยที่สุด

เริ่มเข้าสู่การเป็นนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ปี พร้อมกับสโลแกนว่า ลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ใช้เงินตัวเอง

โค้ชป๊อป วิธิวัต โรจนตรีคูณ
 
จบการศึกษาปริญญาโท Master of Information System (MIS) จากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย กลับมาประเทศไทย ทำงานกับธุรกิจของครอบครัว โคชป๊อปสนใจการ ลงทุน เริ่มจากศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนังสือ เข้าอบรมสัมมนา

หลังจากที่โคชป๊อปเริ่มลงทุน ก็ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ถึง 6 ที่ ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 6 เดือน โดยที่ไม่ได้ใช้เงินของตัวเองแม้แต่บาทเดียว

ปัจจุบันโคชป๊อป มีอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองมากกว่า 3 แสนบาทต่อเดือน
 
อะไรคือสิ่งที่โคชทั้งคู่ประสบความสำเร็จในการลงทุน?
อะไรคือเทคนิคที่โคชทั้งคู่ใช้ในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์?

ความคิดเกี่ยวกับการลงทุนเป็นอย่างไร วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในด้านการลงทุน คนที่ต้องการมีอิสระภาพทางด้านการเงิน มาพบกับเราได้ที่สัมมนา Property Millionaire ครับ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2jLUfW8 

วิธีการชำระเงิน ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลบางนา 
เลขบัญชี 664-207-1260 
ชื่อบัญชี นาย อัครเดช อุดมปัญญาวิทย์   

**ท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานการชำระมาที่
Line: @maximumpartners  หรือคลิ๊กที่นี่ http://bit.ly/2iYhi1y

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร: 02-117-4820,092-649-4965,094-425-8896

ติดตามเรื่องราวด้านอสังหาได้ที่ https://www.facebook.com/nomoneydownthailand/
8
หลักสูตรฟรี หรือ หลักสูตรพิเศษ / Stem Camp เรสจีเนียสสคูล
« กระทู้ล่าสุด โดย thawadol2006 เมื่อ มีนาคม 08, 2016, 12:36:35 PM »
ค่ายหุ่นยนต์ เรสจีเนียสสคูล
บริการจัด ค่ายหุ่นยนต์ ทั้งในและนอกสถานที่
(เรียนรู้พื้นฐานหุ่นยนต์ รับน้องๆชั้น ประถม 1 - มัธยม 6)
 
ค่ายหุ่นยนต์ Raise St’ franc’s
กิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ นี้ ช่วยให้โรงเรียนสามารถบูรณาการความรู้ในหมวดหมู่ สาระพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยน้องๆ นักเรียน จะได้ศึกษา พื้นฐานหุ่นยนต์ ส่วนประกอบต่างๆ การประยุกต์ความเข้าใจทาง Scient คณิตศาสตร์ ประกอบกับช่วยบ่มเพาะ ทัศนะคติที่ดีต่อการศีกษา วิทยาศาสตร์ในอนาคต
 
กิจกรรมจะเป็นแบบ Camp Base Learning ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาจากการลงมือสร้างหุ่นยนต์ สังเกต และ ปรับปรุง บนบรรยากาศการทำงานจริงของหุ่นยนต์ น้องๆ จะได้ฝึกการ Present การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาเชิงซับซ้อน ฝึกคิด และ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ บนสถานการณ์จริงที่นำมาใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ตลอดช่วงกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ จะมีการสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้น้องๆได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ได้รู้จักเพื่อนในกลุ่ม และได้รับความประทับใจ
 
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ ได้เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จากการแก้โจทย์ปัญหา
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาให้น้องๆ และสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ Math มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
เพื่อให้น้องๆ สามารถสร้างสรรค์งานเป็นทีม แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ แก้ปัญหา สรุปปัญหาได้
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรับความประทับใจ สร้างมุมมองที่ดีต่อการเรียน วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์
 จุดเด่นของกลุ่มวิทยากร
อำนวยการจัด ค่ายหุ่นยนต์ โดย พี่ๆ ศิษย์เก่าวิศวกรระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำให้นักเรียน ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
จัดค่ายหุ่นยนต์ โดยพี่ๆ วิศวกรที่เชี่ยวชาญในการจัดค่าย ทำให้กิจกรรมเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ และ สนุกสนาน
สามารถสอดแทรกประสบการณ์และแนะแนวทางการเรียนรู้ในขั้นสูงได้
สถาบันฯเตรียมชุดหุ่นยนต์ที่ใช้ในการจัด ค่ายหุ่นยนต์ และ รายการสันทนาการทั้งหมด ทำให้สะดวก ในการจัดค่าย
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
 
ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน เช่น
ค่ายแบบ 3 ชม. : ช่วงเช้า หรือ บ่าย ในวันธรรมดา หรือ เสาร์-อาทิตย์
กิจกรรมแบบทั้งวัน : ค่ายเสาร์-อาทิตย์ 2 วัน วันละ 6 ชม.
จำนวนนักเรียน ต่อห้อง
 
รับน้องๆ จำนวน 15 - 70 คน
 
สถานทีทำกิจกรรม
ใช้สถานที่ของทางโรงเรียน เช่น ห้องกิจกรรม(แบบปิด) หรือ ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ Click -> http://www.raisegeniusschool.com/raise-course-and-service/raise-robot-camp/
ผลงานการออกค่ายหุ่นยนต์
ค่ายหุ่นยนต์ st.francis xavier convent school

ค่ายหุ่นยนต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

น้องๆ ผู้หญิงก็เรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ได้นะครับ

ค่ายหุ่นยนต์ อัสสัมชัญ English Campus  พระราม 2
 
Camp-ACEP


Meta International Robot Camp

วรรณสว่างจิต Robot Camp

เครดิต : http://www.raisegeniusschool.com/raise-course-and-service/raise-robot-camp/

Tags : stem camp,robotic camp,innovative camp
9
มาพัฒนาเด็กนักเรียนด้วย Stem Education และ Stem Robotic กันนะครับ

หลักสูตร : วิชา Stem Education ผ่านการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ เป็นหลักสูตร ที่ออกแบบมาเพื่อโรงเรียน ประถม และ มัธยม ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร 2 ภาษา ในแบบเรียนเป็นเทอม ปีละ 2 – 3 เทอม และเรียนตอนเย็น หรือ วันเสาร์ ,อาทิตย์ ส่งเสริมนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถกำหนดเวลาเรียน จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง วันเรียน ได้อย่างยืดหยุ่น (ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนได้ ครั้งละ 2 ชม) โดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมเนื้อหาของ การ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยไล่ตั้งแต่ ส่วนแนะนำ ส่วนประกอบ Function  ของส่วนประกอบ หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ เช่น
การคำนวณการเคลื่อนที กลไก หลักการ เขียนโปรแกรม ฯลฯ ซึ่งสามารถเป็นวิชาหนึ่งในหมวด การงานพื้นฐานอาชีพ และ เทคโนโลยี  ได้

และ วิชานี้จะช่วย บูรณาการความรู้ด้านComputer วิทยาศาสตร์ Engineer และ คณิตศาสตร์ ( Stem ) ได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียน  สำหรับการเรียนต่อด้าน วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้อีกด้วย ทั้งยังช่วย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง ที่เล่งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตของบุตรหลานตน
{ยินดีเข้าพบท่านผู้อำนวยการ , หัวหน้าหมวด , คุณครูประจำชั้น ฯลฯ ของโรงเรียนท่าน เพื่อ Present หลักสูตร ครับ
ติดต่อสอบถามได้ที่ Click -> http://www.raisegeniusschool.com/raise-course-and-service/raise-teach-in-school/
ครูหนุ่ม

เครดิต : http://www.raisegeniusschool.com/raise-course-and-service/raise-teach-in-school/

Tags : stem,stem education,stem robotic
10
หลักสูตรฟรี หรือ หลักสูตรพิเศษ / Re: ฟิสิกส์ ม.4
« กระทู้ล่าสุด โดย Jirasak2708 เมื่อ กุมภาพันธ์ 29, 2016, 08:59:31 PM »
หลักสูตรปัจุบัน ฟิสิกส์ ม.4 คือกลศาสตร์ทั้งหมด
หมั่นทำการบ้าน เนื้อหา ฟิสิกส์ ม.4 เกียวข้องกับกลศาสตร์
ในทางกลศาสตร์ ตัววัตถุ (body) อาจเป็นวัตถุใดๆ ทางกายภาพที่ซี่งจะพิจารณาให้เป็นระบบ ที่ให้แรงไปกระทำได้ ตัวอย่างของวัตถุรูปทรงต่างๆ และไม่มีรูปทรงทางเรขาคณิต เช่น บล็อก ลูกตุ้ม เครื่องจักรกล
วัตถุเกร็ง  (Rigid body) เป็นวัตถุที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือแปลงสภาพเมื่อให้แรงไปกระทำ หรือกล่าวได้ว่ารูปร่างไม่เปลี่ยนไปโดยแรงที่มากระทำ

แรง (force)
กำหนดให้เป็นตัวการอันเป็นสาเหตุ หรือมีความโน้มเอียงให้มีการเปลี่ยนสถานะหรือภาวะจากที่หยุดนิ่ง หรือจากที่มีการเคลื่อนที่อย่างสมุ่ำเสมอของวัตถุหนึ่ง   ถ้าตัววัตถุหนึ่ง เคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง จะต้องมีแรงกระทำต่อวัตถุนั้นเสมอ  ตัววัตถุเปลี่ยนแปลงความเร็วจากที่มีความเร็วคงที่ เช่นเดียวกันต้องมีแรงมากระทำต่อตัววุัตถุนั้น  การเปลี่ยนความเร็วของวัตถุหนึ่งๆ คือความเร่ง ดังนั้นแรงจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเร่ง

แรงมีคุณลักษณะ  1. มีขนาด   2. มีทิศทาง  3.มีชนิดของแรง
ทั้งขนาดและทศทางของแรงมีนัยสำคัญ แรงจึงเป็นปริมาณเวคเตอร์   ส่วนชนิดของแรงที่รวมเอา น้ำหนัก แรงผลัก แรงดึง แรงเสียดทาน แรงปฏิกิริยา  แรงตึง(tension)  และแรงทรัสท์ (thrust) หรือ แรงผลักดัน

แรงมีหน่วยวัดเป็นนิวตัน (N)  แรง 1 นิวตันเป็นแรงที่ให้กับมวล 1 กิโลกรัมทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่เกิดความเร่ง 1 เมตรต่อวินาที่

น้ำหนัก  น้ำหนักของวัตถุหนึ่งๆ คือแรงดึงดูดของโลกที่กำระทำต่อวัตถุนั้น น้ำหนักบางครั้งอ้างถึงแรงเนื่องความโน้มถ่วง (gravity) ที่กำระทำที่ใจกลางของวัตถุ มีทิศทางลงไปสู่ด้านล่างใจกลางโลก

วัตถุเบา (light object) เป็นวัตถุที่เมื่อคำนวณไม่คิดน้ำหน้ก หรือพิจารณาให้ไม่มีมวล ตัวอย่างวัตถุที่เบา เช่นเส้นเชือกเส้นด้ายที่ผูกวัตถุไว้ จะไม่คิดมวลหรือน้ำหนักของเส้นเชือกในการคำนวณใดๆ   ปกติน้ำหนักจะคิดให้เป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุเสมอ นอกจากจะกำหนดให้เป็นวัตถุเบา

แรงผลักและแรงดึง   เป็นแรงที่มักจะให้กระทำต่อรูปทรงแบบใดแบบหนึ่ง ต่างก็เป็นปริมาณเวคเตอร์ มีทิศทางเฉพาะของมัน

แรงเสียดทาน   เป็นแรงจากการสัมผัสกัน ปรากฏอยู่ระหว่างวัตถุ และพื้นผิวหยาบไม่ลื่น แรงนี้กระทำตามแนวพื้นผิวที่สัมผัสกัน และอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ใดๆ ของวัตถุ

แรงปฏิกิริยาปกติ  เป็นแรงหน่งที่มีอยู่บนวัตถุที่สัมผัสกับผิวหน้าที่วัตถุนั้นางอยู่ กระทำให้ทิศทางตั้งฉากกับผิวหน้าที่สัมผัส

แรงตึง  เป็นแรงที่กระทำในเส้นเชือก สปริง วัตถุแท่งยาว

อ้างอิง  https://sites.google.com/site/reansornphysics/klsastr-khlas-siks/phun-than-klsastr
หน้า: [1] 2 3 ... 10
inhouse training
© 2011 Trainer in Thai. All rights reserved.