SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ

หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย

ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และทีมงานไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ผู้นำที่ดี ต้องสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร / ทีมงานได้ , รู้ทิศทางที่จะนำทีมงานไปสู่ เป้าหมาย และสามารถกระตุ้นจูงใจสมาชิกในทีมงานให้ร่วมพลังกันสร้างผลงานให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

วันที่และเวลา

2 ธันวาคม 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4689

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: