SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เทคนิคการขายอย่างได้ผลสำเร็จด้วยโทรศัพท์

คัดสรร และ ขมวดเนื้อหาที่สำคัญๆ เพื่อนำเสนอท่านให้ได้ตรงประเด็นมากที่สุด พร้อมได้แนวทางในการเขียน บทสนทนาการขาย (Selling Script)

วัตถุประสงค์
1. มุ่งพัฒนาการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นอีกเครื่องมือหนี่งที่ช่วย สร้างผลสำเร็จในงานขาย
2. เรียนรู้พฤติกรรมการขายและการสื่อสารจูงใจเพื่อการขาย ที่ได้ผล
3. เรียนรู้กระบวนการขายทางโทรศัพท์อย่างละเอียด พร้อมฝึกปฏิบัติตามลักษณะงานที่แท้จริง

วันที่และเวลา

10 กันยายน 2562

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4705

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: