SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ

สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน
เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ – การตอบคำถาม – การให้คำปรึกษา – การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ขององค์กร

วันที่และเวลา

16 ธันวาคม 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4725

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: