SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์”
“ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”

วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐาน
2. นำเสนอแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน

วันที่และเวลา

8 เมษายน 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4728

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: