SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง ในการทำงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ในสภาวะแวดล้อมที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

วันที่และเวลา

12 มิถุนายน 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: