SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ และความเข้าใจในการบวนการเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยหลักสูตร “logistics กับการจัดการสินค้าคงคลัง” จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการบริหารสินค้าคงคลัง และการบริหารระบบ logistics เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงกระบวนการและขั้นตอน วิธีการที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความชื่อมั่นให้กับลูกค้าทำให้องค์มีความชื่อถือและประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งขัน

วันที่และเวลา

24 สิงหาคม 2562

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4765

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: