SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
 ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ
 กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง

วันที่และเวลา

12 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4736

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: