SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน

 มีการศึกษาวิจัยจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า
- ผู้ที่มีความฉลาดทางเชาว์ปัญญาสูง ล้มเหลวในการเป็นผู้บริหาร เพราะขาดความเข้าใจมนุษย์, ขาดปฏิสัมพันธ์ และอารมณ์ที่ดี
- พนักงานขายที่ทำยอดขายได้ดี และอยู่กับบริษัทได้นาน เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ไม่ท้อใจเมื่อขายไม่สำเร็จ
- คนที่มีไอคิวสูง หลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จากการที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพ หรือความเก่งที่มีอยู่ เพราะผู้ร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือ หรือเพราะมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ และการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน
 ความฉลาดทางอารมณ์ ( Emotional Quotient - EQ ) เป็นความสามารถทางอารมณ์ ที่ช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข เกิดความสำเร็จในการทำงาน
 การเรียนรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ก็คือ การเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนชีวิต ให้ก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่ปรารถนาได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ทางถนนชีวิตร่วมกัน

วันที่และเวลา

2 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4745

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: