SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ

ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย
เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขาย และกำไร
ความสำเร็จของเขา จะไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเสนอขายอีกต่อไป แต่จะขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเขา ที่จะสอนงาน และพัฒนาคนของเขา ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
วิธีการที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานขาย มี 3 วิธี คือ
การฝึกอบรม (Training) , การฝึกสอนในขณะปฏิบัติงาน (Coaching on the job) และ การให้คำปรึกษาหารือ (Counseling)

วันที่และเวลา

26 มีนาคม 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4698

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: