SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

หลักสูตรสำหรับ บุคลากรระดับผู้บริหารทุกฝ่าย
( หัวหน้าระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง )

 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด
 เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร
เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว

วันที่และเวลา

5 มิถุนายน 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4601

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: