SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เปิดรับสมัคร ยืนยัน 2-3 พ.ย.63 การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Management) หลักสูตร 2 วัน

การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ต้องเน้นการใช้กำลังคนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงกำลังคนที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละหน่วยงาน และสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารกำลังคนที่ได้ผล จะช่วยให้องค์กรควบคุมต้นทุนพนักงาน การจัดสรรงานให้กับพนักงานอย่างลงตัว รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการนี้ ย่อมช่วยให้องค์กรบริหารต้นทุนด้านกำลังคน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งขององค์กรได้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในที่สุดจึงควรได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดย :

เข้าใจความสำคัญ หลักการและแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน โดยเน้นการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน
วิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับองค์กร
ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและแบบฟอร์มของการวิเคราะห์อัตรา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานและวิทยากร

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

เปิดรับสมัคร ยืนยัน 2-3 พ.ย.63 การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Management) หลักสูตร 2 วัน

การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ต้องเน้นการใช้กำลังคนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงกำลังคนที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละหน่วยงาน และสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารกำลังคนที่ได้ผล จะช่วยให้องค์กรควบคุมต้นทุนพนักงาน การจัดสรรงานให้กับพนักงานอย่างลงตัว รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการนี้ ย่อมช่วยให้องค์กรบริหารต้นทุนด้านกำลังคน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งขององค์กรได้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในที่สุดจึงควรได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดย :

เข้าใจความสำคัญ หลักการและแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน โดยเน้นการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน
วิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับองค์กร
ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและแบบฟอร์มของการวิเคราะห์อัตรา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานและวิทยากร


กำหนดการเรียนรู้ :เวลา กิจกรรม

วันที่หนึ่ง

08.30 – 16.30 น. ลงทะเบียน

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน

ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร
เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด
วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน
การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) คืออะไร

ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

และบริหารกำลังคนขององค์กร

กำหนดการเรียนรู้ (ต่อ) :

วันที่หนึ่ง (ต่อ)

เวลา กิจกรรม

รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ
Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)

ภาระงาน (Workload) คืออะไร
ส่วนประกอบของภาระงาน
แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน
การวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร
ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร
เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม
เทคนิคการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

– ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

– ระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

– ปริมาณงาน

– Workshop : จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาระงานตามที่กำหนด

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน และแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาการวิเคราะห์อัตรากำลัง

สูตรคำนวณอัตรากำลังคนจากการวิเคราะห์ภาระงาน

– สูตรการคำนวณภาระงาน (Workload Calculation)

– สูตรการคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

– Workshop : สูตรคำนวณอัตรากำลังจากการวิเคราะห์ภาระงานขององค์กรการระบุช่องว่างอัตรากำลัง (Workforce Gap) พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง

วันที่สอง

เวลา กิจกรรม

08.30 – 16.30 น. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่หนึ่ง

การจัดทำข้อมูลใน Template เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลัง

แบบประมวลปริมาณ และวิเคราะห์ตามตัวอย่าง เพื่อจัดทำแบบฟอร์มขององค์กร
แบบวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis Form) และวิเคราะห์ตามตัวอย่างเพื่อจัดทำแบบฟอร์มขององค์กร
ฝึกปฏิบัติ : จัดทำแบบวิเคราะห์ภาระงานตามโจทย์ที่กำหนด
การจัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงานโดยใช้ Work Instruction ขององค์กร

การดำเนินงานภายหลังจากการวิเคราะห์อัตรากำลัง

ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

การกำหนดแนวทางบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี

– จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

– จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน

ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)กำหนดการเรียนรู้ (ต่อ) :

วันที่สอง (ต่อ)

เวลา กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

– ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

– ระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

– ปริมาณงาน

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน และแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาการวิเคราะห์อัตรากำลัง

Workshop : จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาระงานตาม Template ที่กำหนด

สูตรคำนวณอัตรากำลังคนจากการวิเคราะห์ภาระงาน

– สูตรการคำนวณภาระงาน (Workload Calculation)

– สูตรการคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

– Workshop : สูตรคำนวณอัตรากำลังจากการวิเคราะห์ภาระงานขององค์กร

การจัดทำข้อมูลใน Template เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลัง

การระบุช่องว่างอัตรากำลัง (Workforce Gap) พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม

การดำเนินงานภายหลังจากการวิเคราะห์อัตรากำลัง

ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

การกำหนดแนวทางบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี

– จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

– จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน

ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)แนวทางการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย

บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)
ถาม-ตอบ (Question & Answer)
เรียนรู้จากกรณีศึกษา
กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้
อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
วันที่จัดและสถานที่ :

1 วัน ตามวันและสถานที่ที่บริษัทกำหนด

วิทยากร

วิทยากร :

อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวาศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน Human Resources และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, การเพิ่มผลิตภาพจากการทำงานจากบุคคลและทีมงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ, การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและผู้จัดการ

(ประวัติตามแนบ)

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการตามสายงาน
จำนวนตามที่องค์กรกำหนด

วันที่และเวลา

2-3 พ.ย.63

สถานที่

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

ค่าลงทะเบียน

3,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,500 บาท /วัน 7000 บ./2 วัน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Website: www.tesstraining.com
Website: www.INWtraining.com

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://Website: www.tesstraining.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: