SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skills) ดร.พิพัฒน์พล 23 พ.ย.63

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ หัวหน้าหรือผู้นำองค์กรระดับต้นเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยกำหนดความสำเร็จขององค์กร เพราะเป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงนโยบายขององค์กร สู่การปฏิบัติจริง เป็นผู้ต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเองและทีมงาน การเป็นหัวหน้างานนั้นไม่เพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการบริหารคน เพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน “บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ” ของหัวหน้าและความคาดหวังขององค์กร
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน
เพื่อพัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบในการตั้งเป้าหมาย การวางแผนและพัฒนา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน” ที่หัวหน้างานมือใหม่ต้องใส่ใจและนำไปใช้ในการบริหารเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้เทคนิคและทักษะใน เครื่องมือในการทำงาน ของการเป็นหัวหน้างานที่จำเป็นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อการสัมมนา

Module I การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

ความหมาย ความสำคัญ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ “หัวหน้างาน” ในองค์กร
คุณลักษณะและพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ (แบบทดสอบ)
การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Thinking)
ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน
Module II หัวหน้างานกับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน

การทำงานในเชิงรุก (Proactive Working)
เทคนิคการวางเป้าหมายในการทำงาน (SMART GOAL)
เทคนิคการกระตุ้นตนเองให้มีไป กระตือรือร้นในการทำงาน
เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน
เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ ของผู้ใต้บังคับบัญชา (Coaching for Success)
เทคนิคการสอนงาน
เทคนิคการ Feedback ในการสอนงานเพื่อให้ได้ใจลูกน้อง
เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
เทคนิคการสร้างทีมงานและจูงใจให้ลูกน้องทำงาน (Teamwork & Motivation)
หัวใจของการทำงานเป็นทีมเพื่อเกิดแรงจูงใจในการทำงาน(Workshop)
T-E-A-M-W-O-R-K Paradigm & High Performance Teamwork
การบรรลุเป้าหมายร่วมกันและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม
การสร้างพลังในการทำงานเป็นทีม

วิทยากร

วิทยากร ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

หัวหน้างาน HR ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่และเวลา

23 พ.ย.63

สถานที่

โรงเเรมจัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS

ค่าลงทะเบียน

3,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท
ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท
ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน
ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://Website: www.tesstraining.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: