SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 19 (Risk Management รุ่นที่ 19)

หลักการและเหตุผล / วัตถุประสงค์

ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนทางกิจกรรมนี้เองที่เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบ ถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจำกัด (Constraint) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) อย่างไรก็ดี “ความเสี่ยง” มีความแตกต่างกันไปตามมุมมองตามความเชี่ยวชาญและอาชีพของผู้ให้คำจำกัดความ ซึ่งหมายความว่า นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ต่างมีมุมมองและให้ความสำคัญ ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ นอกจากนั้นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ จุฬาลงกมรณ์หาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” เพื่อตอบสนองความต้องการและก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ผู้จัดการทุกระดับ ผู้บริหารโครงการหรือผู้รับผิดชอบด้านการเงินวัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง ความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ และหลักการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk)
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

1. การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับกลยุทธ์และผลการดำเนินการ ตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 (เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส)
2. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
3. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Enhancement) สำหรับองค์กร
5. หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง
6. การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

วิทยากร

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคม
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์ธุรกิจของเมืองไทย

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

นักบริหาร, นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ

วันที่และเวลา

30 กันยายน - 17 ตุลาคม 2563

ค่าลงทะเบียน

21,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

https://bit.ly/3hF66Sf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: